METC Z (Medisch Ethische ToetsingsCommissie van Zuyderland én van Zuyd Hogeschool) is een landelijk erkende commissie die medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordeelt. METC Z is opgericht in 1984 en werd per 1 december 1999 officieel door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkend.

Indienen onderzoeksvoorstel bij METC Z

Uw onderzoeksvoorstel dient u in via De Research Manager.

De Research Manager omgeving van Zuyderland kent een aantal modules. Maak met behulp van onderstaande informatie de keuze voor de juiste module.

1. Wilt u een studie uitvoeren in Zuyderland die niet door onze METCZ getoetst hoeft te worden?
Ga dan naar de module Study Management.
Voor studies die in Zuyderland plaatsvinden, dient voorafgaande aan de start van de studie de goedkeuring van de Raad van Bestuur te worden verkregen. Deze goedkeuringsprocedure wordt uitgevoerd door het Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO).

2. Wilt u een studie uitvoeren in Zuyderland die wel door onze METCZ moet getoetst worden?
Ga dan naar de module Study Management.
Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan de module METC Management, zodat u het grootste deel van de informatie maar éénmaal hoeft in te dienen.

3. Wilt u een studie uitvoeren die niet in Zuyderland plaatsvindt, en wilt u deze studie laten toetsen door de METCZ?
Ga dan naar de module METC Management.
Voor elke studie dient een positief oordeel (bij WMO plichtige studies) of een ‘niet-WMO verklaring’ (bij niet-WMO plichtige studies) te worden verkregen van een METC.

Voor het gebruik van METC Management vraagt u hier een account aan voor de module METC Management.

Heeft u al een account voor een andere module (zoals Study Management) dan kunt u –als u wilt– voor METC Management hetzelfde wachtwoord instellen. Lees ook de beknopte handleiding van METC Management.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op.
Secretariaat
Jacqueline Jennekens
Ingrid Roelofsen
Sanne Nelissen
Mr. Frank Stroom

Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 14.00 uur via telefoonnummer: 088-4590129 E-mail: metc@zuyderland.nl

Taak van METC Z
Het beoordelen van de wetenschappelijke en medisch-ethische aanvaardbaarheid van onderzoeksprotocollen.

METC Z toetst in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de richtlijn externe toetsing (RET ’12), Good Clinical Practice (ICH-GCP) richtsnoer, Helsinki Declaration en andere (EU) wet- en regelgeving. Ook bepaalt de METC of er sprake is van niet-WMO plichtig onderzoek. Voor de start van een onderzoek in Zuyderland is bovendien toestemming van de Raad van Bestuur vereist.
Zuyderland onderzoek

METC Z ziet er op toe dat de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen in een onderzoek zeker worden gesteld. Deze bescherming wordt openbaar gewaarborgd door een oordeel te geven over het onderzoeksprotocol, de geschiktheid van de onderzoekers, de faciliteiten, methoden en het materiaal dat wordt gebruikt.

Voor wie toetst METC Z?
METC Z toetst wetenschappelijk onderzoek voor onderzoekers in heel Nederland. Als METC Z een onderzoek toetst dat niet plaatsvindt in één van de aangesloten instellingen (Zuyderland en Zuyd Hogeschool), dan dient tevens de onderzoeksverklaring van de betreffende instelling te worden ingediend.

Organisatie en procedures
Indienen onderzoek
Beoordelingstarieven
Contact

Vergaderdata


Vergaderdatum Uiterste indieningdatum
2017
27 november 13 november
18 december 4 december
2018
22 januari 7 januari
26 februari 11 februari
26 maart 11 maart
23 april 8 april
28 mei 13 mei
25 juni 10 juni
23 juli 8 juli
27 augustus 12 augustus
24 september 9 september
22 oktober 7 oktober
26 november 11 november
17 december 2 december