Ga naar hoofdinhoud

Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI is dit voordelig voor donateurs. Een donateur kan giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Instellingen

De volgende (aan) Zuyderland (gelieerde) entiteiten hebben een bij de Belastingdienst geregistreerde ANBI status:

1. Stichting Zuyderland Medisch Centrum

RSIN/Fiscaal nummer: 854793458

Doelstelling:
De doelstelling van Stichting Zuyderland Medisch Centrum betreft het voorzien in onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging, huisvesting en begeleiding van patiënten in een gunstige behandelings-, verpleeg- en verzorgings- leef- en begeleidingsklimaat, binnen de door haar geëxploiteerde gezondheidszorgvoorzieningen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Relevante documentatie:

2. Zuyderland Zorgcentra B.V.

RSIN/Fiscaal nummer:  821816445

Doelstelling:
De doelstelling van Zuyderland Zorgcentra B.V. is, onder naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, het dienen van een maatschappelijk belang door:

  1. het bieden van (geneeskundige) zorg- en dienstverlening aan ouderen en chronisch zieken met een lichamelijke, psychische of sociale beperking, het bieden van palliatieve en terminale zorg en voorts al hetgeen met de geneeskundige behandelingsovereenkomst(en) te dienaangaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de meest ruime zin;
  2. het in stand houden en uitbreiden van diverse zorgcentra voor ouderen en chronisch zieken met een lichamelijke, psychische of sociale beperking, het in stand houden en uitbreiden van zorgcentra welke palliatieve en terminale zorg verlenen en andere daarmee verband houdende voorzieningen;
  3. het ontplooien van andere activiteiten die rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kunnen zijn voor somatische, psychogeriatrische, palliatieve en terminale zorg.

Relevante documentatie:

3. Stichting Research- & Innovatiefonds

RSIN/ Fiscaalnummer: 858293675

Doelstelling:
De Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland  draagt bij aan de bevordering, stimulering, initiëring en subsidiëring van relevant (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en daarmee verband houdende medische en verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan Zuyderland Medisch Centrum. De stichting tracht dit onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving waarmee jaarlijks een financiële bijdrage aan door het bestuur goedgekeurde projectvoorstellen wordt toegekend, en al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Op deze website is geen verdere informatie over deze stichting opgenomen, voor verdere informatie wordt verwezen naar:

Website: https://www.zuyderland.nl/wetenschap/research-en-innovatiefonds-zuyderland/
E-mail: researchinnov@zuyderland.nl

4. Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland Medisch Centrum

RSIN/Fiscaal nummer: 853526424

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het beheren, verwerven, leveren en tentoonstellen van kunst in en ten behoeve van Zuyderland Medisch Centrum. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het beheren en bijeenhouden van de kunstverzameling ten behoeve van Zuyderland Medisch Centrum en het organiseren van tijdelijke en voortdurende tentoonstellingen in Zuyderland Medisch Centrum alsmede al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Op deze website is geen verdere informatie over deze stichting opgenomen, voor verdere informatie wordt verwezen naar:

Website: www.zuyderland-kunstcollectie.nl
E-mail: info@arnosijben.nl.

5. Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting

RSIN/Fiscaal nummer: 818800987

Doelstelling:
De doelstelling van Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting betreft het werven van fondsen ten behoeve van casu quo het vergaren van gelden middels de aanleg, de exploitatie, het beheer, het onderhoud en de organisatie van het Parc Hoogveld te Sittard-Geleen ten behoeve van de omliggende en aangrenzende percelen en gebouwen, en al hetgeen ter bereiking van deze doelstellingen nuttig of noodzakelijk mocht zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt het algemeen belang te dienen en heeft daarom geen winstoogmerk.

Relevante documentatie:

Contact

De statutaire vestigingsplaats van Stichting Zuyderland Medisch Centrum (nr. 1) is:
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen

De stichting heeft twee locaties, Heerlen en Sittard-Geleen.

Beide locaties hebben hetzelfde postadres:
Postbus 5500
6130 MB Sittard

Het bezoekadres van de locatie Heerlen is:
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen

Het bezoekadres van de locatie Sittard-Geleen is:
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen

Bestuur

De Raad van Bestuur van Zuyderland bestaat uit:

  • David Jongen (voorzitter Raad van Bestuur, CEO)
  • Roel Goffin (lid Raad van Bestuur, COO Care)
  • Esther Talboom (lid Raad van Bestuur, COO Cure)

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid per ANBI wordt verwezen naar het ANBI formulier (Stichting Zuyderland Medisch Centrum, Zuyderland Zorgcentra B.V., Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting) of naar desbetreffende website (Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland Medisch Centrum, Stichting Research- & Innovatiefonds).