Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden Businessclub Zuyderland

Businessclub Zuyderland biedt relaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid om zich te verbinden met Zuyderland in de vorm van een lidmaatschap.
De businessclub is een netwerkplatform van Stichting Zuyderland Medisch Centrum waar specialisten, managers en zakelijke relaties van Zuyderland elkaar vrijblijvend ontmoeten.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Businessclub Zuyderland. Zuyderland is dé zorgorganisatie in Zuid-Limburg.

Procedure tot verkrijging van lidmaatschap

De aanmelding geschiedt altijd per e-mail bij de afdeling Communicatie & Marketing. Zij nodigt u hierna uit om, geheel vrijblijvend, een kijkje te komen nemen bij een bijeenkomst. Hierna kunt u besluiten om lid te worden. U dient hiertoe een inschrijvingsformulier in te vullen en te retourneren. Mocht Zuyderland besluiten tot afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag, dan wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager meegedeeld.

Ingangsdatum en duur lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een kalenderjaar met automatische verlenging van telkens een kalenderjaar.
Als het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt afgesloten, betaalt het lid een evenredig deel van de contributie.

Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap van Businessclub Zuyderland
 • Leden hebben toegang tot vier businessclubbijeenkomsten per jaar met hapjes, drankjes en een uitgebreid buffet.
 • Per lidmaatschap mogen twee personen per bedrijf deelnemen aan een bijeenkomst.
 • Bij het aangaan van het lidmaatschap mag het lid zijn bedrijf tijdens de eerstvolgende bijeenkomst kort voorstellen, tevens ontvangt het lid dan een welkomstgeschenk.
 • Leden worden tijdens de bijeenkomsten op de hoogte gesteld van de nieuwste plannen van Zuyderland door de voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur.
 • Tijdens de bijeenkomsten worden medische of innovatieve ontwikkelingen of een actueel thema gepresenteerd.
 • Tevens wordt een kijkje achter de schermen geboden door middel van een rondleiding of workshops, aansluitend bij het thema.
 • Leden krijgen door het aangaan van een lidmaatschap toegang tot een aantrekkelijk zakelijk netwerk; informeel netwerken met (medisch) specialisten en managers van Zuyderland en andere businessclub-leden.
 • Leden krijgen na elke bijeenkomst het online magazine Businessclub Zuyderland toegestuurd.
 • Leden van Businessclub Zuyderland hebben toegang tot de exclusieve groep op LinkedIn.
 • Leden ontvangen via LinkedIn het zorgmagazine Zuyderland, het magazine voor medewerkers In Zuyderland en Zuyderland Science.
 • Het lidmaatschap biedt uitsluitend een platform om te netwerken en leden krijgen geen voorrang bij het aangaan van een eventuele leveranciersovereenkomst.
 • Zonder voorafgaande toestemming van het lid worden geen adresgegevens verstrekt aan derden.
Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden per kalenderjaar, zowel door het lid als door Zuyderland. De opzegging dient uiterlijk op 1 november van enig jaar schriftelijk door de afdeling Communicatie & Marketing ontvangen te zijn, zodat deze het jaar erna (2 maanden later) per 1 januari wordt beëindigd.

Inning contributie

De hoogte van de contributie wordt door Zuyderland bepaald. De contributie bedraagt in 2019 EUR 965 excl. 21% btw per jaar. Zuyderland behoudt zich het recht voor om de contributie jaarlijks te verhogen conform de inflatiecorrectie van het CBS . Bij een verhoging van meer dan 10 procent hebben leden het recht het lidmaatschap te beëindigen binnen een maand na de mededeling van de verhoging. De opzegging dient dan schriftelijk te gebeuren binnen 30 dagen na de mededeling  van de contributieverhoging. Indien het lidmaatschap niet op deze manier wordt opgezegd, dan gaat het lid akkoord met de verhoging.
In het eerste kwartaal van enig jaar ontvangt u een factuur voor de contributie van Zuyderland.

Incassokosten

Betaling van de contributie dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Als de betaling niet binnen een termijn van 30 dagen is ontvangen, ontvangt het lid een herinnering. Indien het lid na een tweede verzoek tot betaling, in gebreke blijft, is Zuyderland gerechtigd om incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso verband houdende kosten komen voor rekening van het lid.
Het lid wordt dan uitgesloten van het lidmaatschap en de daaraan te ontlenen rechten, tot het moment dat de betaling is ontvangen.