Ga naar hoofdinhoud

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) van Zuyderland is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de organisatie. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de organisatie berust bij de Raad van Bestuur als collectief. De Raad van Bestuur bestaat uit drie personen die ieder hun eigen aandachtsgebieden hebben.

Samenstelling sinds 1 oktober 2023:
 • David Jongen (voorzitter)
 • Roel Goffin
 • Esther Talboom-Kamp

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De afspraken met betrekking tot declaraties, vaste kostenvergoeding alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen zijn hieronder opgenomen.

Reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Zuyderland houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert.

De RvT bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, en is een onafhankelijk orgaan. De leden zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden aan Zuyderland. Alle leden hebben een brede achtergrond. Zo hebben ze bijvoorbeeld bestuurlijke expertise of ervaring in de wetenschap of het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen zij hun taak adequaat invullen. De nevenfuncties van de Raad van Toezicht staan genoemd in het jaarverslag RvT (zie verderop in deze pagina)

De Raad van Toezicht houdt zich onder meer bezig met het bespreken c.q. goedkeuren van de volgende dossiers: strategische koers, evaluatie van beleid, kwaliteit van de zorg, jaarrekeningen, exploitatiebegrotingen en rapportages over financiële resultaten. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook taken op het gebied van investeringen, nieuwbouw- en renovatieplannen, samenwerkingsverbanden en beleidsplannen.

Raad van Toezicht

Samenstelling:

 • Dhr. drs. J.H.P.M. van Lange, voorzitter
 • Dhr. Prof. Dr. M.A.A.J. van den Bosch, vicevoorzitter
 • Dhr. Prof. Dr. G.M.H. Mertens
 • Mw. mr. R.H.M. Jansen MPA
 • Dhr. L.J.P.M. Frissen
 • Mevr. drs. W.M. Schouten MSc MBA
 • Dhr. Ing. J. van Groningen MBA
 • Mevr. Prof. Dr. B.M. Buurman

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid Audit-, Risk- en Compliance Commissie Commissie Mens en Organisatie
Dhr. Prof. Dr. M.A.A.J. van den Bosch
voorzitter
Dhr. Prof. Dr. G.M.H. Mertens
voorzitter
Dhr. Drs. J.H.P.M van Lange
voorzitter
Mevr. Mr. R.H.M. Jansen MPA Mevr. Drs. W.M. Schouten MSc MBA Dhr. L.J.P.M. Frissen
Mevr. Prof. Dr. B.M. Buurman Dhr. L.J.P.M. Frissen Mevr. Mr. R.H.M. Jansen MPA
Dhr. Ing. J. van Groningen MBA

In formeel juridische zin is er sprake van de Raad van Toezicht van Stichting Zuyderland Medisch Centrum en de Raad van Toezicht van Stichting Zuyderland Zorg welke met elkaar verbonden zijn door middel van een personele unie. De beide Raden van Toezicht worden verder aangeduid als Raad van Toezicht van Zuyderland. Bij de vergaderingen wordt expliciet een scheiding aangebracht bij de besluitvorming die de afzonderlijke stichtingen betreft.

Taak
De Raad van Toezicht van Zuyderland houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert. De statuten van Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Stichting Zuyderland Zorg voorzien in een strikte scheiding van uitvoering en toezicht. Naast het toezicht houden op het besturen door de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht ook een adviesrol (raadgever en klankbord) en een werkgeversrol.

Naast toezicht op beleid en algemene zaken in beide stichtingen, oefent de Raad van Toezicht ook toezicht uit op andere entiteiten in het concern op basis van getrapt toezicht. De Raad van Toezicht wordt conform de Governancecode Zorg 2017 geïnformeerd aan de hand van een informatieprotocol.

Vergadering
Ieder jaar wordt een jaarkalender opgesteld t.b.v. de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht en de vergaderingen van de commissies waarin in elk geval zijn opgenomen: goedkeuren jaarrekening, goedkeuren begroting, kennis nemen van managementletter, evaluatie RvT, evaluatie RvB, en bespreken T rapportages kwaliteit  & veiligheid, finance en P&O.

Elke reguliere vergadering van de voltallige RvT wordt voorafgegaan door een werkbezoek/themabespreking, gevolgd door een korte vergadering van de Raad van Toezicht in beslotenheid (zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur). In de RvT vergadering wordt door de commissies uitgebreid verslag gedaan van de besproken punten in de commissievergaderingen.

Vier keer per jaar start de vergadering met een overleg met één van de vier stakeholders (GCR, COR, bestuur MSB en VSB/VAR Care. Daarnaast neemt een afvaardiging van de Raad van Toezicht 1 keer per jaar deel aan het artikel 24 overleg van de COR. Waar nodig vindt overleg plaats tussen voorzitter RvT en voorzitter COR.

De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De externe accountant woont het gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de Managementletter en de jaarrekeningen worden besproken en waarin wordt besloten over goedkeuring van de jaarrekeningen.