Ga naar hoofdinhoud

Van iedere patiënt wordt een medisch dossier aangelegd, waarin het verloop van de behandeling wordt beschreven.

In het medisch dossier houden behandelend artsen de gang van zaken rond een patiënt bij, zoals uitkomsten van onderzoeken, mogelijke behandeling en de voorlichting die aan de patiënt gegeven is. Ook worden brieven ván en náár de huisarts in het dossier bewaard.
In het ziekenhuis bestaat naast het medisch dossier ook een verpleegkundig dossier. In het verpleegkundig dossier houden de verpleegkundigen op de afdeling het verloop van de verpleging en verzorging bij.

Inzage of kopie

U heeft het recht om gegevens over uzelf in te zien en om een kopie van (gedeelten van) uw dossier te ontvangen.

Aanvragen

Voor een snelle en eenvoudige manier van het aanvragen van uw medische gegevens gaat u naar het patiëntportaal ‘MijnZuyderland.
‘MijnZuyderland’ geeft u tevens inzicht in uw gegevens zoals deze in Zuyderland Medisch Centrum geregistreerd zijn en kunt u (een gedeelte) van uw dossier in te zien.

Uw medische gegevens worden zichtbaar na 7 werkdagen in het patiëntenportaal, vriendelijk verzoek om eerst deze 7 werkdagen af te wachten alvorens u de gegevens aanvraagt.

Indien in het portaal onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, gaat u in het portaal naar het tabblad ‘Formulieren’ voor een aanvraag patiëntdossier.

 

Een verzoek tot inzage en kopie kunt u eventueel ook schriftelijk aanvragen. Let op; dit heeft een langere verwerkingstijd dan een aanvraag via het patiëntportaal. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden of aanvragen via onderstaand telefoonnummer.

U dient het formulier uit te printen, in te vullen en met de hand te ondertekenen en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs toe te voegen.

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u e-mailen of opsturen.

Contactgegevens:

Zuyderland MC
Afdeling Klantcontactcentrum
Postbus 5500
6130 MB Sittard-Geleen
patientenservice@zuyderland.nl
088-4596300

Machtiging
Indien u een dossier namens of van iemand anders opvraagt en/of de kopieën ophaalt, dan dient u de machtiging op de achterkant van het formulier in te vullen samen met de patiënt. Ook dient u aan te geven wat uw relatie met de patiënt is.

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier zonder toestemming van het kind. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tussen 12-16 jaar oud, hebben recht op inzage met toestemming van het kind zelf. Kinderen ouder dan 16 jaar beslissen geheel zelf over inzage. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers hebben alleen recht op inzage in gegevens als het kind hen daartoe schriftelijk machtigt.

Dossiers van patiënten die zelf wilsonbekwaam zijn kunnen worden opgevraagd door diens curator of mentor, middels een gerechtelijk bevel te overleggen, een schriftelijke machtiging van de patiënt.

Overleden patiënt
Familie van een overleden patiënt heeft in principe geen inzagerecht. Of inzage bij een en aanmerkelijk en rechtmatig belang wordt verstrekt, is ter beoordeling van de betrokken behandelend artsen.
Bij het invullen van het aanvraagformulier wordt in dit geval alleen de handtekening van de aanvrager (gemachtigde) verlangd. Daarnaast is een motivatie van de reden van opvragen vereist. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden of aanvragen via bovenstaand telefoonnummer.

Verzoek om vernietiging of wijziging van gegevens
De medische en verpleegkundige dossiers worden tenminste 20 jaar na beëindiging van de laatste behandeling bewaard. U kunt echter een verzoek indienen om (delen van) uw dossier eerder te laten vernietigen of om onderdelen te wijzigen. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden of aanvragen via bovenstaand telefoonnummer.

Aanvraagformulieren (u dient het formulier uit te printen, in te vullen en met de hand te ondertekenen).

Een aanvraag voor gegevens van de polikliniek GGz door derde ( b.v. advocaat, UWV ) dient rechtstreeks aangevraagd te worden bij deze polikliniek. Het verzoek dient te bestaan uit een begeleidend schrijven en een medische machtiging.

U kunt het verzoek sturen naar:

Zuyderland MC
Afdeling GGz
Postbus 5500
6130 MB Sittard – Geleen