direct contact

Direct contact

Onderzoek in Zuyderland

Introductie

Naast topklinische zorg en opleiding is wetenschappelijk onderzoek een strategische pijler van Zuyderland. Onze zorgprofessionals dragen continu bij aan het verbeteren van de patiëntenzorg, en wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol hierin. Om dit te bereiken wordt wetenschappelijk onderzoek veelal in samenwerking met andere (internationale) ziekenhuizen en instellingen uitgevoerd. Wetenschappelijk onderzoek draagt daarnaast bij aan het innovatieve klimaat van Zuyderland. Hiermee sluit Zuyderland aan bij de overeenkomstige pijlers en kernthema’s van de Samenwerkende Topklinische opleidingZiekenhuizen (STZ) waar Zuyderland deel van uitmaakt.

STZ_tekst_web_rgb

Zuyderland heeft vijf medische aandachtsgebieden gedefinieerd:

 • Oncologie
 • Mobiliteit & bewegen
 • (Medische) Zorg van Ouderen
 • Neuro-cognitieve aandoeningen
 • Obesitas

Het wetenschappelijk onderzoek sluit aan op deze vijf medische aandachtsgebieden en de topklinische functies van Zuyderland. We streven ernaar om nieuwe onderzoeksprojecten en –aanvragen bij deze aandachtsgebieden te laten aansluiten, zowel op het gebied van (para)medisch als van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

 • Bureau Wetenschappelijk Onderzoek

  Het Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO) van de Zuyderland Academie ondersteunt de onderzoekers en organisatie in het verrichten van kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek vanuit drie principes:

  • Facilitering in de basis
   Bij BWO zijn wetenschapscoördinatoren en een beleidsadviseur werkzaam. Het is in de basis van belang dat de ICMT infrastructuur adequaat is ingeregeld waaronder SPSS en G-Power, Researchmanager en CATalysator, etc.
  • Flankerend onderwijs
   Alle onderzoekers worden adequaat ondersteund bij en getraind in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld statistiek- en epidemiologiecursussen, maar ook aan cursussen op het gebied van literatuuronderzoek.
  • Kwaliteit en beleid
   BWO beschikt over een geïntegreerd (en binnenkort volledig digitaal) Kwaliteitshandboek Wetenschappelijk Onderzoek. Zuyderland Academie werkt nauw samen met het Clinical Trial Centrum Maastricht (CTCM) op basis van een front- en backoffice principe.

  Contact
  U kunt Bureau Wetenschappelijk Onderzoek bereiken per telefoon via 088 – 459 5341  of per mail via BWOHelpdesk@zuyderland.nl

  wetenschapsboom

 • Goedkeuring Raad van Bestuur/toetsing METC

  Goed onderzoek is van een zekere wetenschappelijke kwaliteit, gebeurt patiëntveilig en is financieel transparant. Randvoorwaarde binnen Zuyderland is dat onderzoek veilig wordt uitgevoerd, voldoet aan geldende wet- en regelgeving en de gegevens van proefpersonen, onderzoeksdata en resultaten nauwkeurig en veilig worden bijgehouden en opgeslagen.

  Alle wetenschappelijke studies in Zuyderland, zowel WMO-plichtige als niet WMO-plichtige studies, hebben goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur Zuyderland. Het doel van de Goedkeuringsprocedure RvB is als volgt:
  1) Borgen dat binnen Zuyderland enkel kwalitatief hoogwaardig onderzoek wordt uitgevoerd dat past binnen het beleid van Zuyderland;
  2) De onderzoeker faciliteren door in het voortraject van het onderzoek al een aantal adviezen mee te geven;
  3) De opstart van het onderzoek zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen door een aantal deelprocessen (zoals bv. monitoring) in een vroeg stadium op te kunnen starten.

  De goedkeuringsprocedure omvat diverse beoordelingen, en de goedkeuring Raad van Bestuur wordt afgegeven wanneer alle beoordelingen (voor zover van toepassing) voldaan zijn. Om goedkeuring van de Raad van Bestuur te verkrijgen kunt u digitaal uw onderzoeksdossier indienen bij BWO via Research Manager. U kunt uw onderzoek gelijktijdig indienen bij METC Z en BWO. Voor het gebruik van Research Manager dient u een account aan te maken. Medewerkers van Zuyderland kunnen voor meer informatie over de procedure en indiening terecht in het  KwaliteitsSysteem Onderzoek (KSO, zie ook het tabblad ondersteuning).

  Externe (vertegenwoordigers van) onderzoekers die een studie willen indienen voor de Goedkeuring Raad van Bestuur Zuyderland kunnen gebruik maken van onderstaande verkorte handleiding. Zuyderland-specifieke documenten kan de lokale hoofdonderzoeker voor u verkrijgen via het KwaliteitsSysteem Onderzoek.

  Handleiding Goedkeuringsprocedure Raad van Bestuur voor externen.

  Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Bureau Wetenschappelijk Onderzoek per telefoon via 088-45 95469 of per mail via BWOHelpdesk@zuyderland.nl

  METC Z

  Al het WMO-plichtig onderzoek dat binnen Zuyderland plaatsvindt moet door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) getoetst en akkoord bevonden zijn. Voor al het niet-WMO plichtig onderzoek dient door een METC een verklaring niet-WMO te zijn afgegeven.

  De METC Z is een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek erkende, regionale toetsingscommissie. Meer informatie over ethische toetsing is te vinden op de website van de METC  Z

 • Ondersteuning

  Zorgprofessionals binnen Zuyderland die wetenschappelijk onderzoek willen doen, kunnen op verschillende manieren ondersteuning ontvangen van het Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO):

  Inhoudelijke ondersteuning
  De medewerkers van BWO kunnen de zorgprofessionals van Zuyderland ondersteunen bij het opzetten, uitvoeren en afronden van wetenschappelijke studies. Zo kunnen ze meedenken over en feedback geven op onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet. Daarnaast is het mogelijk hulp te ontvangen bij o.a. sample size berekening en het uitvoeren van statistische analyses. Daarnaast is het mogelijk om feedback te ontvangen op een manuscript voorafgaand aan het indienen voor publicatie.
  Indien ondersteuning bij een wetenschappelijke studie gewenst is, kunt u een e-mail met de hulpvraag sturen naar BWOHelpdesk@zuyderland.nl.

  Kwalitatieve ondersteuning: kwaliteitssysteem Onderzoek
  Zuyderland heeft een integraal kwaliteitssysteem voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kwaliteitssysteem is in lijn met de Standard Operating Procedures (SOPs) van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). In het kwaliteitssysteem kunnen onderzoekers terecht voor de handleidingen, documenten, formulieren, templates, internetlinks etc. die zij nodig hebben bij het opstarten, uitvoeren en afsluiten van wetenschappelijk onderzoek. Het KwaliteitsSysteem Onderzoek (KSO) Zuyderland is direct toegankelijk binnen de WeCare omgeving via https://ksozuyderland.ctcm.nl/.

  Research Manager – digitaal onderzoeksdossier
  Zuyderland beschikt over Research Manager, waarbinnen onderzoekers een digitaal onderzoeksdossier kunnen aanleggen. De voordelen van het gebruik van Research manager zijn:

  • Het elektronisch dossier per studie is centraal en veilig op één plek opgeslagen
  • Het dossier is altijd toegankelijk voor het gehele studieteam
  • U heeft altijd een overzicht van al uw studies en de status hiervan
  • Reeds ingevoerde gegevens kunnen steeds opnieuw gebruikt worden
  • Indienen van studie voor toetsing waar en wanneer u maar wilt
  • Weinig tot geen e-mail verkeer meer nodig

  Voor het gebruik van Research Manager dient u een account aan te maken via: https://myresearchmanager.com/Zuyderland.
  Voor meer informatie en een handleiding zie het KwaliteitsSysteem Onderzoek

  Financiële ondersteuning: Research- & Innovatiefonds
  Om wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen Zuyderland mogelijk te maken, is het Research- en Innovatiefonds Zuyderland opgericht. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks €100.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van investigator-initiated onderzoek. Het Research- en Innovatiefonds Zuyderland is bedoeld om medisch en verpleegkundig onderzoek te stimuleren en ondersteunen op de STZ topklinische functies en medische aandachtsgebieden van Zuyderland: oncologie, obesitas, mobiliteit en bewegen, zorg aan ouderen en neurocognitieve aandoeningen.

  Financiële ondersteuning: Projectbureau Additionele Gelden (PAG)
  PAG heeft als doel het maximaal genereren en borgen van additionele middelen ten behoeve van gewenste en geplande projecten, activiteiten en innovaties met een toegevoegde waarde voor Zuyderland. PAG verricht werkzaamheden concernbreed. Denk hierbij onder andere aan het ziekenhuis, de zorgcentra, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. PAG ondersteunt onderzoekers, management en medewerkers in projecten die gefinancierd zijn door middel van additionele middelen. Deze ondersteuning begint bij het meedenken over het projectidee en het helpen om additionele middelen (subsidies, fondsen etc.) aan te vragen. Gedurende de looptijd van het project zorgt PAG voor de borging en afhandeling van de financiële administratie, rapportages etc. Onderzoekers en medewerkers kunnen zich hierdoor richten op datgene waar zij verantwoordelijk voor zijn: de inhoud van het project.
  Voor meer informatie en vragen kunt u mailen naar PAGWetenschap@zuyderland.nl

 • Scholing en cursussen

  Zuyderland Academie organiseert verschillende cursussen rondom wetenschappelijk onderzoek:

  Good Clinical Practice (GCP)
  Het doel van de training is het verwerven van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het toepassen van het GCP richtsnoer en de WMO in de praktijk. Zo wordt er in de GCP training aandacht besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de opzet, uitvoering en afronding van klinisch onderzoek.

  Epidemiologie, methodologie en statistiek
  In de cursussen epidemiologie, methodologie en statistiek komen onderwerpen aan bod zoals het opzetten van wetenschappelijk onderzoek, het analyseren van continue of categorische variabelen, vergelijken van twee of meerdere groepen en lineaire en logistische regressie-analysetechnieken. Verder zijn er specifieke cursussen voor de verschillende typen onderzoek (bijvoorbeeld interventieonderzoek). Het eerste gedeelte van deze kortdurende cursussen omvat een interactieve presentatie van de theorie, waarna de deelnemers in het tweede gedeelte de kennis en vaardigheden middels opdrachten zelf in de praktijk gaan brengen.

  Literatuur zoeken in PubMed
  Na deze training beschikt de deelnemer over de kennis en vaardigheden om zelfstandig eenvoudige zoekacties uit te voeren in de PubMed databank. De deelnemer maakt daarnaast kennis met de ‘tools’ binnen PubMed waarmee zoekacties verfijnd kunnen worden. Aan bod komen verder verschillende zoekmethoden binnen de databank en tips over effectief zoeken naar literatuur.
  De cursus wordt verzorgd door medewerkers van het Kennis- en Informatie Centrum (KIC).

  RefWorks
  Refworks is de software die binnen Zuyderland beschikbaar is om referenties in te voegen in een wetenschappelijk artikel. Tijdens deze training komt aan bod hoe referenties in de bibliotheek opgeslagen moeten worden, hoe referenties in een manuscript ingevoegd kunnen worden, en op welke manier referenties aan te passen zijn aan de gewenste layout van een wetenschappelijk tijdschrift. Instructie wordt verzorgd door medewerkers van het Kennis- en Informatie Centrum (KIC).

  Discipline Overstijgend Onderwijs
  Elke arts-assistent dient twee keer per jaar een CAT (Critical Appraisal of a Topic) te maken. Maar hoe doe je dat nu? Wat zijn de te nemen stappen en waar zitten specifieke aandachtspunten? In de cursus ‘Tackle the CAT’ wordt stapsgewijs besproken hoe je een goede CAT maakt. Daarbij worden specifieke aandachtspunten verder uitgelicht zoals de PICO, systematisch literatuuronderzoek, kritisch redeneren en statistische significantie versus klinische relevantie. Tijdens deze cursus is er een afwisseling van interactieve presentaties en opdrachten die de deelnemers zelf dienen uit te voeren.

  Meer informatie en opgeven
  Medewerkers van Zuyderland kunnen via huisnet in de bedrijfsopleidingengids meer informatie vinden over bovenstaande cursussen (data, duur, kosten etc.) en zich opgeven.
  Externen die willen deelnemen aan een van deze cursussen kunnen contact opnemen met BWOHelpdesk@zuyderland.nl

 • Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek

  ‘JIJ ALS VERPLEEGKUNDIGE IN DE LEAD!’

  Zuyderland is een topklinisch ziekenhuis waarin ook verpleegkundigen wetenschappelijk onderzoek gebruiken om topzorg te leveren. Dit onderzoek draagt bij aan het maken van goede keuzes in de zorg, waarbij bestaand wetenschappelijk bewijs samen met de verpleegkundige expertise en de voorkeur van patiënten bepalend zijn. Dit wordt ook wel Evidence Based Practice (EBP) genoemd.

  In het najaar van 2016 hebben we verpleegkundigen van Zuyderland gevraagd een enquête over EBP in te vullen. Uit de resultaten kwam naar voren dat verpleegkundigen van Zuyderland positief staan tegenover EBP. Het hebben van voldoende tijd en kennis over EBP worden genoemd als bevorderende aspecten om EBP-vaardigheden in de praktijk te kunnen toepassen. Naar aanleiding hiervan is een activiteitenplan opgesteld om de verpleegkundigen in Zuyderland te enthousiasmeren, ondersteunen en te faciliteren in het toepassen van EBP in de praktijk. Deze activiteiten sluiten aan op de medische speerpunten van Zuyderland.

  Voor de implementatie van het activiteitenplan is er vanuit Zuyderland Academie een nauwe samenwerking met lector Sandra Beurskens van het Lectoraat Autonomie en Participatie van Zuyd Hogeschool.

  Wat staat in het activiteitenplan?

  dossierbesprekingDossierbesprekingen

   verbeterproject  Verbeterprojecten

  verpleegkundig-verbeterproject-van-het-jaarVerpleegkundig verbeterproject van het jaar

  onderzoekparels Onderzoekparels

  verpleegkundige-participatie-in-wetenschappelijk-onderzoek Verpleegkundige participatie in wetenschappelijk onderzoek

   

 • Wetenschappelijk AdviesCommissie (WAC)

  Zuyderland beschikt over een Wetenschappelijke AdviesCommissie (WAC). De WAC heeft als doel het bevorderen van een wetenschappelijk klimaat binnen Zuyderland, door in het bijzonder wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de patiëntenzorg te stimuleren. De WAC adviseert gevraagd en ongevraagd over de richting en inrichting van wetenschappelijke activiteiten van Zuyderland. Ook wordt aan de WAC vooraf advies gevraagd bij beleids- en besluitvorming die direct of indirect consequenties hebben voor wetenschapsbeoefening in Zuyderland. Daarnaast mede-evalueert de WAC voortgang van wetenschappelijk onderzoek binnen Zuyderland.

  De samenstelling van de Commissie is zodanig, dat deze een representatieve afspiegeling van onderzoek en wetenschap binnen Zuyderland vertegenwoordigt. In de WAC nemen daarom afgevaardigden van de maatschappen/vakgroepen, Zuyderland Academie, Medisch Ethische Toetsingscommissie, Medisch Specialistisch Bedrijf en Verpleegkundige Advies Raad plaats.
  De WAC komt vijfmaal per jaar bij elkaar.

 • Wetenschappelijk symposium, wetenschapsmagazine & wetenschapsprijzen

  Het wetenschappelijk onderzoek dat binnen Zuyderland plaatsvindt, wordt op verschillende manieren gestimuleerd, gepresenteerd en gedeeld.

  Het Wetenschappelijk Symposium
  Het Wetenschappelijk Symposium biedt jonge onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren en hiermee ervaring op te doen in het presenteren van wetenschappelijke projecten. Anderzijds stimuleert het symposium interdisciplinaire discussies en samenwerking. Het symposium is bedoeld voor alle zorgprofessionals van Zuyderland die affiniteit hebben met wetenschappelijk onderzoek. Het programma van het symposium bestaat uit lezingen van keynote sprekers binnen het thema en mondelinge en posterpresentaties over de resultaten van wetenschappelijke studies uitgevoerd door zorgprofessionals van Zuyderland. De zorgprofessionals met de beste presentatie en beste poster ontvangen een prijs. Het wetenschappelijk symposium vindt elk jaar op de laatste donderdag van juni plaats.
  Voor meer informatie over het wetenschappelijke symposium, zie de website van het congresbureau van Zuyderland.

  Wetenschapsmagazine Zuyderland & Science (Z&S)
  Zuyderland & Science (Z&S) is het wetenschappelijke magazine van Zuyderland. Zuyderland biedt hiermee een platform voor haar onderzoekersactiviteiten. In het magazine worden o.a. wetenschappelijk onderzoek, publicaties, innovatie en kennisontwikkeling belicht in verschillende artikelen en interviews. Zuyderland wil medewerkers hiermee stimuleren en informeren, maar ook haar (toekomstige) onderzoekspartners, samenwerkende organisaties, patiënten en andere geïnteresseerden.

  Blader door Zuyderland & Science en volg ons op Facebook.
  Van Berckelprijs
  Elk jaar wordt de Van Berckelprijs uitgereikt voor de meest verdienstelijke wetenschappelijke publicatie van een arts (staflid, huisarts, arts-assistent) uit het verzorgingsgebied van Zuyderland. De tweejaarsproductie van de arts wordt beoordeeld door een deskundige jury aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.
  Voor meer informatie over de arts Karel van Berckel waarnaar de prijs vernoemd is, zie http://www.nmkampvught.nl/biografieen/1125/