direct contact

Direct contact

Over Jeugdgezondheidszorg

Het streven van Jeugdgezondheidszorg is om kinderen onbezorgd en gezond te laten opgroeien tot zelfstandige en mondige mensen. Ons motto luidt: ‘Alle kansen voor alle kinderen’. Om dit doel te bereiken, werken wij samen met diverse partners.

Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt uitgevoerd door Zuyderland Jeugdgezondheidszorg. De meeste activiteiten bieden we aan op het consultatiebureau. Onze jeugdgezondheidszorg heeft een groot bereik en is laagdrempelig. We kunnen u als opvoeder helpen bij de opvoeding van uw kind. Dat kan met advies en ondersteuning. Aan deze zorg zijn geen kosten verbonden. Al onze zorg wordt volledig gefinancierd vanuit de gemeenten in ons werkgebied. Hierdoor is de zorg gratis. Denk bijvoorbeeld aan de inentingen van uw kind op het consultatiebureau. Uw kind dient dan wel gebruik te maken van het zorgaanbod binnen de gemeente waar uw kind woont.

Welke vormen van zorg biedt Zuyderland JGZ onder meer aan?

 • Hielprik en gehooronderzoek bij pasgeborenen (neonatale gehoorscreening)
 • Postnataal huisbezoek
 • Consultatiebureaubezoek
 • Ogentest
 • Vaccinaties
 • Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 0-4jr
 • Extra huisbezoeken
 • Videobegeleiding
 • Advies en ondersteuning
 • Triple P (positief opvoedingsondersteuningsprogramma)
 • Samen Starten (volgsysteem gebaseerd op vroegsignalering en preventie)

Jeugdgezondheidszorg
 • Onze medewerkers

  Jeugdarts
  De jeugdarts draagt samen met de jeugdverpleegkundige zorg voor het uitvoeren van de taken van het consultatiebureau waar de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd en begeleid worden. Eventuele problemen worden gesignaleerd en indien nodig zal de arts -in overleg met u als ouder/opvoeder en/of uw kind doorverwijzen.

  Jeugdverpleegkundige
  Elke jeugdverpleegkundige werkt binnen een eigen gebied of wijk. Binnen die wijk is zij de contactpersoon voor ouder/opvoeder en kind. In die rol is ze ook voor andere instellingen actief zoals bijvoorbeeld: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Bureau Jeugdzorg. De jeugdverpleegkundige besteedt vooral aandacht aan de verzorging, voeding, veiligheid en opvoeding van uw kind. U kunt bij haar terecht met vragen over deze onderwerpen.

  Consultatiebureau-assistente
  Zij ontvangt het kind en de ouder(s), meet en weegt de kinderen en maakt vervolgafspraken. Ook voert ze administratieve handelingen uit.

  Screener
  De screener is de medewerker  die bij u thuis, tussen de 4e en 7e levensdag van uw kind, op bezoek komt. De screener voertde neonatale gehoorscreening en hielprik uit.

 • Voor wie?

  Kinderen die woonachtig zijn in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein, kunnen gebruik maken van ons aanbod binnen de eigen gemeentegrenzen.

  De financiering van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg is gekoppeld aan de gemeente. Hierdoor is het niet mogelijk een consultatiebureau buiten de eigen gemeente te bezoeken. In grotere gemeenten zoals Sittard-Geleen, is het de bedoeling dat u het consultatiebureau in de directe woonomgeving bezoekt. Wij werken nauw samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en andere organisaties die zorg bieden aan kinderen, bij u in de buurt.

  Kinderen die buiten de regio van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg wonen, dienen het pakket van de jeugdgezondheidszorg binnen de eigen gemeente af te nemen.

  Uitzonderingen op bovengenoemde afspraken zijn bijvoorbeeld pleegkinderen en ander bijzondere omstandigheden. Per situatie wordt bekeken waar u het consultatiebureau kunt bezoeken. Bespreek uw situatie met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

  Buitenlandse cliënten
  Kinderen die in het buitenland wonen, kunnen gebruik maken van Zuyderland Jeugdgezondheiddszorg, mits zij langer dan 4 weken in Nederland verblijven. Met uitzondering van kinderen die wonen in de grensregio België en Duitsland, zij maken gebruik van de gezondheidsvoorzieningen in eigen land.

 • Samenwerkingspartners

  Om de zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar goed en compleet uit te voeren stemmen we de zorg af met andere partners van Zuyderland zoals: Zuyderland Medisch Centrum, Zuyderland GGz en Zuyderland Thuiszorg.

  CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
  In het werkgebied van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg (Westelijke Mijnstreek) zijn er centra voor Jeugd en Gezin operationeel in Sittard, Geleen, Born, Schinnen, Beek en Stein.  In deze centra bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Behalve Zuyderland JGZ, zijn GGD, Partners in Welzijn, Bureau Jeugdzorg en MEE de belangrijkste deelnemers die het CJG vormgeven. Zij werken nauw samen om ouders én kinderen verder te helpen. Indien nodig worden andere hulpverleners erbij betrokken. Het CJG is er niet alleen voor u als ouder, maar ook voor uw kind.

  GGD, afdeling JGZ Zuid-Limburg
  Binnen de Jeugdgezondheidszorg (leeftijd: 0-4 en 4-18) werken wij  nauw samen met GGD Zuid-Limburg. Wij stemmen ons beleid op elkaar af en zorgen voor eenduidige afspraken en informatie om uw kind van 0 tot 19 jaar de beste zorg te bieden. Tijdens het eerste huisbezoek vragen we uw toestemming om het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg op de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden door te sturen naar de GGD. Tijdens het laatste bezoek aan het consultatiebureau zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige hier nog op ingaan.

  Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
  De jeugdverpleegkundige werkt nauw samen met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De samenwerking bestaat onder meer  uit structureel overleg waarbij de jeugdverpleegkundige en de medewerker van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf informatie over uw kind kunnen uitwisselen. Ook bespreken ze de voortgang over de spraak-taal ontwikkeling indien uw kind in aanmerking komt voor Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE).   Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
  Bij het signaleren van mogelijke problemen streven we , in overleg met u, naar een gezamenlijke aanpak. Indien u op een later tijdstip op uw beslissing terug wilt komen, kan dat uiteraard altijd.

  Andere partners met wie wij samenwerken:

  • Kraamzorg
  • Huisartsen
  • Bureau Jeugdzorg
  • Logopedisten
  • Kinderfysiotherapeuten
  • Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
  • Medisch Kleuterdagverblijf
  • Partners in Welzijn
  • IVH (Integrale Vroeg Hulp)
  • MEE (ondersteuning bij leven met een beperking)
  • Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK)
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Adelante (audiologie & communicatie Team kinderen)
 • Kwaliteit en Veiligheid

  Veilig opgroeien
  Veiligheid is een onderwerp dat tijdens elk bezoek aan het consultatiebureau aan de orde komt. De organisatie VeiligheidNL heeft folders ontwikkeld voor diverse leeftijdscategorieën waarin u kunt lezen over de verschillende ontwikkelingsfasen en de mogelijke gevaren die hierbij horen. In deze folders vindt u tips over hoe u uw kind kunt beschermen in en om het huis. In deze folders verwijst Veiligheid NL naar andere brochures en informatiebladen over onder meer: fiets- en autostoeltjes, gevaarlijke stoffen, giftige planten, kindveilige artikelen, brandveiligheid in huis, speelgoed, kinderbedjes en beddengoed, zuigfles, speen en sterilisator, bad, draagzak en rugstoel, wipstoeltjes, kinder- en wandelwagens, box, kinderstoel en brandpreventie.

  Meer informatie vindt u op: www.veiligheid.nl

  Evaluatiemomenten op het consultatiebureau
  Als uw kind 11 maanden is én als uw kind de leeftijd heeft van 3 jaar 9 maanden, ontvangt u een vragenlijst. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u als ouders de contacten en de door ons geboden zorg ervaart. Aan de hand van deze vragenlijst zullen wij de zorg zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de wensen en/of behoeften van u als klant.

  Klantentevredenheidsonderzoek
  Wij willen graag  een goed en breed beeld krijgen van uw ervaringen met Zuyderland Jeugdgezondheidszorg. Dit met als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen. Het is mogelijk dat wij u benaderen om mee te doen aan een landelijk klantentevredenheidsonderzoekdat 1 keer per 2 jaar plaatsvindt. Hiervoor gebruiken we  een online vragenlijst . Uiteraard bepaalt u zelf of u wil meedoen aan dit onderzoek. .
  De uitkomsten van dit  onderzoek vergelijken we met andere jeugdgezondheidsorganisaties in Nederland. Hierdoor zien wij  hoe onze dienstverlening is ten opzichte van andere jeugdgezondheidszorgorganisaties en kunnen wij ons beleid desgewenst hierop afstemmen.

  Privacy
  Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
  Het consultatiebureau maakt met uw toestemming een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg aan. Hierin noteren wij de gegevens van en over uw kind betreffende groei, gezondheid en ontwikkeling nauwgezet. Zuyderland Jeugdgezondheidszorg verstrekt geen persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens aan derden zonder uw toestemming. Dus ook wanneer uitwisseling van gegevens nodig is, met bijvoorbeeld artsen of andere hulpverleners, hebben wij hiervoor uw toestemming nodig. U hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens van uw kind, mits dit de gezondheid van uw kind niet in gevaar brengt. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het Privacyreglement van Zuyderland. Wenst u het Privacyreglement van Zuyderland te ontvangen of heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacycare@zuyderland.nl

  Geheimhoudingsplicht
  Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Deze is vastgelegd in de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg is uiteraard niet toegankelijk voor onbevoegden.  Als uw kind vier jaar wordt, neemt de GGD de taak van het consultatiebureau over. Uw kind bezoekt dan voortaan de schoolarts. De gegevens die Jeugdgezondheidszorg over uw kind heeft, dragen wij alleen met uw toestemming over  aan de GGD.

  Stagiaires
  Tijdens uw contacten met onze medewerkers kunt u soms stagiaires van diverse opleidingen ontmoeten. Als u bezwaar hebt tegen hun aanwezigheid kunt u dat altijd kenbaar maken.

 • Hebt u een klacht?

  Wij vinden een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten nemen we iedereen serieus.
  Bent u ontevreden over de zorg- en dienstverlening? Dan kunt u dat bespreken met de betrokken medewerker(s) klacht. Lukt het niet om uw probleem op deze manier op te lossen, kunt u contact opnemen met de leidinggevende.
  Mocht u niet nader tot elkaar komen kan de klachtenfunctionaris met u zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kunt u bereiken op telefoonnummer 06- 53 23 42 22 of per e-mail: klachtenfunctionaris-zorg@zuyderland.nl

  Klachtencommissie
  Leidt deze informele aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u terecht bij de formele klachtencommissie die de directie adviseert over het oordeel op de klacht. De directie geeft het uiteindelijke oordeel. Indien u dit wenst, kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris dan wel de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat o.a. uit een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijk lid.

  U kunt uw klacht richten aan:
  Klachtencommissie Zuyderland Zorgcentra
  Postbus 5500
  6130 MB Sittard-Geleen

 • Contact

  De telefonische bereikbaarheid van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg is gewijzigd per 1 januari 2019. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer  088 – 458 88 88 (keuzemenu 2).

  Ook kunt u ons bereiken via het e-mailadres: JGZ@zuyderland.nl

  U kunt hier terecht voor het doorgeven van o.a. adreswijzigingen of het verzetten van een afspraak, als u de jeugdverpleegkundige wilt spreken, als u tussentijds vragen hebt of een huisbezoek op prijs stelt. Uw vraag wordt genoteerd en per e-mail doorgeven aan de jeugdverpleegkundige.
  De jeugdverpleegkundige streeft ernaar om tussen 12.00 uur en 14.00 uur contact met u op te nemen, indien dit niet lukt, gebeurt dit uiterlijk de volgende werkdag.
  Voor spoedvragen omtrent gezondheid die niet kunnen wachten tot de volgende dag, kunt u altijd terecht bij uw eigen huisarts

  Kan de afspraak niet doorgaan?
  Als u een afspraak niet kunt nakomen, vragen wij u dringend deze zo snel mogelijk, uiterlijk 48 uur van tevoren, af te zeggen. Op deze manier kunnen wij nog een ander kind op de vrijgekomen plaats inplannen.
  Mocht uw kind onverwachts ziek worden en u kunt niet in de ochtenduren de afspraak afmelden, zal een van onze medewerkers telefonisch contact met u opnemen.

  Indien de afspraak op het consultatiebureau door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan, dan stellen wij u hiervan zo snel mogelijk schriftelijk of telefonisch op de hoogte. U krijgt dan een nieuwe uitnodiging. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken.

  U vindt de consultatiebureaus op de volgende locaties:

  • Sittard, Valkstraat 69
  • Geleen, Ruysdaellaan 4
  • Born, Postweg 12a
  • Stein, Omphaliusstraat 1
  • Oirsbeek, Oirsbekerweg 8
  • Beek, Van Sonsbeecklaan 3