direct contact

Direct contact

Uitleg factuur

U hebt een factuur ontvangen omdat u in het ziekenhuis bent geweest voor een onderzoek en/of behandeling. Deze factuur omvat de kosten van de totale behandeling: van het eerste consult of onderzoek tot en met de laatste controle.
Afhankelijk van de duur en soort van de behandeling, kunt u één of meerdere facturen ontvangen.

DBC-zorgproducten
DBC-zorgproducten die vanaf 1 januari 2015 worden geopend, hebben één tarief. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis alle behandelkosten declareert en vervolgens zelf beslist hoe zij die inkomsten aanwendt.
Het tarief van een DBC-zorgproduct was tot januari 2015 opgedeeld in een kostencomponent en een honorariumcomponent.
Het kostencomponent dekt de ziekenhuiskosten en de kosten van het ondersteunende personeel.
Het honorariumdeel is de vergoeding voor de medisch specialisten.

Kijk meer informatie op de pagina: Financiering ziekenhuiszorg.


Voorbeeld nota

Klik hier voor een voorbeeldfactuur en lees hieronder de uitleg.

 • Uitleg nota

  Factuurgegevens
  Aanmaakdatum van de factuur en het daarbij behorende factuurnummer.

  Patiëntgegevens
  De patiëntgegevens die nodig zijn voor de administratieve verwerking van een factuur.

  DBC-declaratiecode
  De declaratiecode is een zes-cijferige code die aangeeft of de geleverde zorg wel of niet vergoed wordt door de basisverzekering. De eerste twee cijfers geven aan of de zorg onder de basisverzekering valt, of er sprake is van een wettelijk tarief en of dat een tarief is waar het ziekenhuis en de zorgverzekeraar over onderhandeld hebben.

  Mogelijke codes:

  • 14: Zorg die vergoed wordt door de basisverzekering, vast wettelijk tarief.
  • 15: Zorg die vergoed wordt door de basisverzekering, onderhandeld tarief.
  • 16: Zorg die niet vergoed wordt door de basisverzekering, vast wettelijk tarief.
  • 17: Zorg die niet vergoed wordt door de basisverzekering, onderhandeld tarief.

  DBC-prestatiecode
  De code waarmee een relatie wordt gelegd tussen het DBC-zorgproduct en de prijs van het DBC-zorgproduct. De code die de prestatie (zorg/product/middel) identificeert.

  Diagnosecode DBC-zorgproduct
  De code die hoort bij de diagnose, gesteld door de behandelend arts.

  Subtrajectnummer
  Het unieke nummer dat hoort bij het subtraject (= de periode van een zorgtraject waarover de geleverde zorg is gedeclareerd).

  Zorgtype DBC-zorgproduct
  Deze code geeft het type zorg weer, welke u  heeft ontvangen.

  Einddatum DBC-zorgproduct
  De datum waarop de behandeling is afgerond (wanneer de DBC-zorgproduct eindigt). Wanneer een behandeling langer duurt dan de gegeven einddatum, volgt er een volgende factuur.

  Afsluitreden
  De afsluitreden bevat een code die alle mogelijke redenen weergeeft waarom het behandeltraject is beëindigd.

  Verwijstype
  Het verwijstype geeft aan via welke ingang en voor welke zorgaanvraag de patiënt bij de specialist is gezien.

  Uitvoerend specialisme
  Deze code geeft het specialisme van de hoofdbehandelaar aan.

  AGB-code uitvoerend specialist
  Dit is de code van uw specialist (hoofdbehandelaar).
  AGB-code is een unieke code die aan een zorgverlener is toegekend.

  AGB-code verwijzer
  Dit is de code van de specialist die u heeft doorverwezen naar de hoofdbehandelaar.
  AGB-code is een unieke code die aan een zorgverlener is toegekend.

  Machtiging
  Middels ‘ja’ of ‘nee’ wordt aangegeven of er een machtiging vereist is voor de geleverde zorg.

  Hashcode
  Dit unieke controlegetal (ter informatie voor de verzekeraar) geeft aan dat de geleverde zorg gedeclareerd mag worden.

  Consumentenomschrijving
  Omschrijving van de geleverde zorg.