direct contact

Direct contact

Financiering ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen in Nederland werken met een financieringssysteem, dat gebaseerd is op Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Een DBC is het geheel van activiteiten en verrichtingen rondom uw gezondheidsklacht: van het vaststellen van de diagnose tot de daarmee samenhangende behandeling.

Diagnose Behandel Combinaties (DBC)

Als u in behandeling bent in het ziekenhuis, rekent het ziekenhuis dus niet elke scan, injectie of zorghandeling afzonderlijk met u af. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt op basis van DBC-zorgproducten. Die zorgproducten zijn een verzameling van zorghandelingen die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor het DBC-zorgproduct ‘gebroken arm’ is een gemiddelde van alle kosten die normaal gesproken bij een gebroken arm gemaakt worden

Het is belangrijk om te weten dat niet alle zorg binnen de DBC-systematiek valt. Onder andere Kaakchirurgie, Fysiotherapiebehandelingen en laboratorium- en röntgenonderzoek aangevraagd door de huisarts, worden apart afgerekend op basis van de uitgevoerde verrichtingen.

Er zijn in totaal ruim 4500 DBC-zorgproducten voor alle mogelijke behandelingen in een Nederlands ziekenhuis.

Zwaarte van behandeling
Een belangrijk punt met betrekking tot betaling is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Het is ook van belang of de patiënt een operatie moet ondergaan of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.

 • Het openen van een DBC

  Een patiënt komt in het ziekenhuis na verwijzing van de huisarts of via de Spoedeisende hulp (SEH). Vervolgens stelt een medisch specialist een diagnose vast. Op basis daarvan opent hij een DBC-zorgproduct. Op dat moment staat nog niet vast welk bedrag de patiënt of zijn zorgverzekeraar uiteindelijk moet betalen. Welk DBC-zorgproduct uiteindelijk geldt, is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of een patiënt overnacht in het ziekenhuis en of de patiënt wordt geopereerd. Pas nadat de behandeling is afgelopen wordt op basis van alle vastgelegde informatie het uiteindelijke DBC-zorgproduct vastgesteld.

  Een reguliere-DBC
  Het eerste contact met uw zorgaanbieder is het moment dat een DBC start.
  Een reguliere DBC sluit na 90 dagen, tenzij er een klinische opname of operatie in de periode van 90 dagen valt. Is dit het geval, dan sluit de DBC echter zes weken na ontslag uit het ziekenhuis, of zes weken na de operatie. Als de patiënt na die zes weken weer in het ziekenhuis komt voor dezelfde klacht, wordt er een vervolg DBC geopend.

  Een vervolg-DBC
  Een vervolg-DBC wordt automatisch geopend na de sluiting van een reguliere DBC.  Een vervolg DBC sluit automatisch na de vastgestelde termijn van 120 dagen, behalve wanneer er specifieke afsluitregels van toepassing zijn. Wanneer uw behandeling het termijn van 120 dagen overschrijdt, dan opent de zorgverlener opnieuw een vervolg DBC. Tenzij er een opname of operatie in de periode van 365 dagen valt, dan sluit de DBC zes weken na ontslag uit het ziekenhuis of zes weken na de operatie.
  Als de patiënt na die zes weken weer in het ziekenhuis komt voor dezelfde klacht, dan wordt er opnieuw een vervolg-DBC geopend. Let op: voor bepaalde diagnoses gelden andere regels.
  Bent u onder behandeling voor één aandoening en krijgt u een andere ziekte erbij, dan maakt de arts een nieuwe reguliere DBC aan.

  Let op:
  De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. Dit kan zijn vóór het eerste consult in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.
  Indien u langer onder behandeling blijft, dan wordt er opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. Daarbij is de startdatum van het vervolg-DBC, dus niet gelijk aan het eerstvolgende ziekenhuisbezoek. De einddatum hoeft dus niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, maar is de dag dat de DBC-termijn afloopt.
  Ziekenhuizen dienen na sluiting van de DBC, de rekening in bij de zorgverzekeraar.

 • Dure geneesmiddelen

  Add-ons dure geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling (naast de DBC) in rekening kunnen worden gebracht. Voor deze dure geneesmiddelen ontvangt u een aparte factuur naast de lopende behandeling.

  De add-on geneesmiddelen kunt u terugvinden op de website van NZa.

 • Intensive care zorg

  Intensive care (IC)-dagen worden naast de zorgproducten gefactureerd. Zuyderland Medisch Centrum factureert dan geen zorgproduct, maar de afzonderlijke verrichting. U ontvangt een aparte factuur naast de lopende behandeling.

Contactgegevens Centrale Zorgadministratie

DBC Helpdesk
dbc-helpdesk@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 7248

Debiteurenbeheer
debiteurenbeheer@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 7648

Crediteurenbeheer
crediteuren@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 4300

Verzekeringen
facturering@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 7824

Facturatie
facturering@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 7812