direct contact

Direct contact

Aanvraag inzien eigen medische gegevens

Van iedere patiënt wordt een medisch dossier aangelegd, waarin het verloop van de behandeling wordt beschreven.

In het medisch dossier houden behandelend artsen de gang van zaken rond een patiënt bij, zoals uitkomsten van onderzoeken, mogelijke behandeling en de voorlichting die aan de patiënt gegeven is. Ook worden brieven ván en náár de huisarts in het dossier bewaard.
In het ziekenhuis bestaat naast het medisch dossier ook een verpleegkundig dossier. In het verpleegkundig dossier houden de verpleegkundigen op de afdeling het verloop van de verpleging en verzorging bij.

Inzage of kopie
U heeft het recht om gegevens over uzelf in te zien en om een kopie van (gedeelten van) uw dossier te ontvangen.

Aanvragen
Een verzoek tot inzage of een kopie van (gedeelten van) het medisch dossier kunt u schriftelijk aanvragen bij Patiëntenservice. Het aanvraagformulier kunt u hiervoor downloaden of aanvragen via Patiëntenservice locatie Heerlen  tel: 088 – 459 6300, Locatie Sittard-Geleen tel: 088- 459 7603.

Het ingevulde formulier kunt u op één van de volgende drie manieren indienen:

  • inscannen en e-mailen naar patientenservicebureau@zuyderland.nl
  • afgeven in het ziekenhuis bij de afdeling Patiëntenservice:
    • in Heerlen ruimte 48
    • in Sittard-Geleen (centrale hal)
  • opsturen naar: Zuyderland Medisch Centrum t.a.v. Patiëntenservice, Antwoordnummer 27, 6130 WB Sittard-Geleen.

Indien u een dossier namens of van iemand anders opvraagt en/of de kopieën ophaalt, dan dient u een schriftelijke machtiging (downloaden) van de patiënt te overleggen. Ook dient u aan te geven wat uw relatie met de patiënt is.
Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier. Als kinderen 12-16 jaar oud zijn, is van hen mede toestemming vereist, terwijl kinderen ouder dan 16 jaar geheel zelf beslissen over toestemming en inzage.
Familie heeft alleen recht op inzage in uw gegevens als u hen daartoe schriftelijk machtigt. Familie van een overleden patiënt heeft in principe geen inzagerecht. Of inzage bij een en aanmerkelijk en rechtmatig belang wordt verstrekt, is ter beoordeling van de betrokken behandelend artsen. Bij het invullen van het machtigingsformulier wordt in dit geval alleen de handtekening van de aanvrager (gemachtigde) verlangd.

Inzage of ophalen kopie
Zowel bij inzage als bij het afhalen van de kopie dient u een geldig legitimatiebewijs (Identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) te overleggen.

Wij streven ernaar om uw aanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen. Vanaf het moment dat wij uw aanvraag hebben ontvangen, duurt de afhandeling hiervan enkele weken. U krijgt hiervan een afhaalbericht.

Verzoek om vernietiging van gegevens
De medische en verpleegkundige dossiers worden in de meeste gevallen tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. U kunt echter een verzoek indienen om (delen van) uw dossier eerder te laten vernietigen. Het aanvraagformulier vernietiging dossier kunt u downloaden of aanvragen via tel: 088 – 459 7603.

Aanvraagformulieren

Informatiefolder