direct contact

Direct contact

Research- en Innovatiefonds Zuyderland

 • Over Research en Innovatiefonds Zuyderland

  Als topklinisch opleidingsziekenhuis geloven we dat wetenschappelijk onderzoek en innovatie essentieel zijn voor betere patiëntenzorg. Het investeren in innovatieve en wetenschappelijke projecten die bijdragen aan de zorg die we Zuyderland dagelijks bieden, geeft onze zorgprofessionals de mogelijk om nieuwe inzichten te vergaren en kennis op te doen. Dit alles met als doel om de kwaliteit van onze patiëntenzorg te verbeteren, voor nu én voor de toekomst.
  De stichting Research- en Innovatiefonds draagt hieraan bij.

  Het fonds heeft als doel het bevorderen, stimuleren, initiëren en subsidiëren van klinisch wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie in Zuyderland Medisch Centrum, als ook de activiteiten die daarmee verband houden op medisch en verpleegkundig gebied. De stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland beoogt het algemeen belang te dienen en heeft geen winstoogmerk.

  Zuyderland Medisch Centrum is een groot, topklinisch opleidingsziekenhuis met als belangrijkste ambitie het verlenen van de best mogelijke patiëntenzorg in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Onze artsen en verpleegkundigen willen kwalitatief hoogwaardige zorg niet alleen behouden voor de regio, maar vooral ook verder verbeteren en verdiepen. Voor het verbeteren van onze zorg en behandelingen is wetenschappelijk onderzoek en innovatie noodzakelijk. Onderzoek en innovatie kost handen vol geld en wordt niet regulier bekostigd door de overheid of zorgverzekeraars. Om wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen Zuyderland Medisch Centrum blijvend mogelijk te maken, is – fiscaal vriendelijk – het Research- en Innovatiefonds Zuyderland opgericht.

 • Research en innovatie

  Het Research- en Innovatiefonds Zuyderland maakt onderzoek naar een betere en effectievere behandeling mogelijk en heeft daarbij de volgende medische speerpunten:

  • Oncologie
  • Obesitas
  • Neurocognitieve aandoeningen
  • Mobiliteit en bewegen
  • Zorg aan ouderen

  In ons ziekenhuis dragen wij jaarlijks bij met ca. 350 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden ieder kwartaal gepubliceerd in ons wetenschappelijk magazine Zuyderland & Science.
  Zuyderland Medisch Centrum heeft een goede infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Binnen Bureau Wetenschappelijk Onderzoek van Zuyderland werken gepromoveerde wetenschapscoördinatoren, die medisch specialisten en verpleegkundigen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Daarnaast is er een innovatietafel die actief betrokken is of ondersteuning biedt bij het implementeren van zorginnovaties.

 • Onderbouwing Research en Innovatie

  De Stichting
  De Stichting Research en Innovatiefonds is opgericht op 22 december 2017.

  Missie en visie
  De Stichting Research en Innovatiefonds Zuyderland  draagt bij aan de bevordering, stimulering, initiëring en subsidiëring van relevant (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en daarmee verband houdende medische en verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan Zuyderland Medisch Centrum. De stichting tracht dit onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving waarmee jaarlijks een financiële bijdrage aan door het bestuur goedgekeurde projectvoorstellen wordt toegekend, en al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

  Wetenschap en innovatie
  In Zuyderland zijn wetenschappelijk onderzoek, innovatie, opleiding en onderwijs van evident belang en onderling met elkaar vervlochten. Hierdoor kunnen onze medisch specialisten en andere zorgprofessionals nieuwe kennis opdoen en een kritische blik ontwikkelen ten aanzien van de dagelijkse zorg die geleverd wordt. Het stelt hen in staat nieuwe behandelstandaarden uit te voeren op basis van de laatste ontwikkelen. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie behoren mede daarom tot de strategische speerpunten van Zuyderland Medisch Centrum en zijn essentieel in het bieden van ‘state of the art’ patiëntenzorg. Resultaten van onderzoek en innovatieve projecten komen namelijk direct de patiëntenzorg ten goede. Nieuwe kennis en inzichten zijn van belang om kritisch te blijven op de huidige zorg en de ontwikkeling van zorg in de toekomst.

  Lokale medische staf verricht in samenwerking met promovendi, A(N)IOS, coassistenten en (geneeskunde) studenten wetenschappelijk onderzoek, al dan niet binnen de onderzoekslijnen van de vakgroepen. Diverse vakgroepen hebben hun eigen onderzoeksafdeling. Studenten, artsen en onderzoekers van Zuyderland publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. In 2017 bedroeg het aantal publicaties xxx (2016=239) en waren er 600  lopende studies binnen Zuyderland. Om dit mogelijk te maken zijn er naast een infrastructuur, financiële middelen nodig om onderzoek en innovatieve projecten mogelijk te maken.

 • Bestuursleden

  Van links naar rechts: Dr. W. Nijdam voorzitter, Y. Kruijtzer, MSc  Penningmeester  en drs. J. Straetmans  secretaris

   

  Beloningsbeleid
  Het Bestuur van de Stichting bestaat uit enthousiaste leden die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hun werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de Stichting. Hiervoor kunnen de bestuursleden een niet bovenmatige onkostenvergoeding en vacatiegeld ontvangen.

 • Beleidsplan en jaarverslagen

  Voor het komend jaar is er een beleid neergezet, waarin de verschillende vormen van fondsenwerving in kaart zijn gebracht. Tevens wordt in het beleidsplan aangegeven hoe we een ieder bij het Research en Innovatiefonds willen betrekken.

 • ANBI status

  De Stichting Research en Innovatiefonds Zuyderland heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld bij een lijfrenteschenking) fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op http://www.anbi.nl

  RSIN/ Fiscaalnummer: 858293675
  Kamer van Koophandel: 70364753

 • Doneren

  Periodieke schenking

  U kunt meer schenken, zonder dat het u meer kost. Wilt u het Research en Innovatiefonds Zuyderland steunen? Dan is het voor u én voor ons het voordeligste indien u dit via een periodieke schenking doet. U kunt dan profiteren van belastingvoordeel. Wanneer u vijf jaar lang ieder jaar een bedrag aan het Research en Innovatiefonds schenkt en dat van tevoren vastlegt in een schenkingsovereenkomst, kunt u eenzelfde bedrag volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat u uw schenking spreidt over een minimale periode van 5 jaar en dat u een minimumbedrag van € 225, – per jaar schenkt. Klikt u hier om de volmacht te downloaden
  U kunt het formulier uitprinten, ondertekenen en samen met een kopie van uw paspoort versturen naar Zuyderland Medisch Centrum, t.a.v. de Stichting Research en Innovatiefonds,  Postbus 5500, 6130 MB Sittard-Geleen.

   

  Nalatenschappen
  Uw testament is wellicht een gevoelig onderwerp, maar juist met uw nalatenschap kunt u iets betekenen voor het leven van anderen.
  Erfgenaam
  Bij een erfstelling neemt u de Stichting Research en Innovatiefonds Zuyderland in uw testament op als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is. Dit betekent dat het Research en Innovatiefonds (mede)erfgenaam wordt en (samen met uw overige erfgenamen) recht heeft op de gehele nalatenschap.
  Legaat
  U kunt ook doneren door middel van een legaat. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen, die niet directe erfgenamen zijn. Als u de Stichting Research en Innovatiefonds Zuyderland niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament opneemt dat het Research en Innovatiefonds recht heeft op een bepaald goed of geldbedrag uit uw nalatenschap, dan is er sprake van een legaat. In het legaat van het testament staat precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting Research en Innovatiefonds Zuyderland ondersteunt.

  Meer informatie
  Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, laat het ons dan weten. Wij brengen u dan graag in contact met een notaris bij u in de buurt. Het is voor u goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Ook is het onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting, zie voor meer informatie
  Opzeggen
  Wanneer u uw bijdrage aan de Stichting Research en Innovatiefonds Zuyderland wilt stopzetten, dan kan dit door een mail te sturen naar researchinnov@zuyderland.nl.

 • Contact

  De Stichting Research en Innovatiefonds Zuyderland
  Bezoekadres: Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen.
  Postadres: Postbus 5500, 6130 MB Sittard-Geleen
  Telefoon: 06-12449777
  Email: researchinnov@zuyderland.nl
  IBAN:
  Fiscaalnummer:
  Kamer van Koophandel nummer: 70364753

  Wanneer u telefonisch contact opneemt met het secretariaat, wordt u te woord gestaan door Luc Cools. Hij is in dienst van Zuyderland Medisch Centrum en ondersteunt het Bestuur van de Stichting Research en Innovatiefonds Zuyderland. Het secretariaat is op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08.30 uur tot 16.00 uur.

 • Project voeding en kanker - Dr. J. Stoot

  Gezonde voeding is belangrijk voor goede gezondheid. Gezonde voeding helpt bij herstel van ziekte. Zuyderland start met een onderzoek naar de invloed van aangepaste dieetvoeding en krachttraining op de behandeling van kwetsbare oudere patiënten, die een operatie moeten ondergaan ten gevolge van darmkanker.

  Darmkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Het merendeel van deze mensen is ouder dan 70 jaar. Deze patiënten zijn kwetsbaar en hebben een grotere kans op complicaties na een darmoperatie. De oorzaak van deze complicaties is niet altijd duidelijk, maar er zijn wel een aantal factoren die meespelen. Twee belangrijke oorzaken van de afname van spierkracht en spierverlies zijn slechte voedingsgewoonten en fysieke inactiviteit. Uit onderzoek blijkt dat gezonde voeding in combinatie met krachttraining de algehele conditie van de patiënt verbetert. Hierdoor wordt de afname van spiermassa tegengegaan en verbetert de spierkracht, zodat de overlevingskansen worden vergroot en er een sneller herstel optreedt na een darmoperatie.

  In nauwe samenwerking met Maastricht UMC+ wordt er in Zuyderland Medisch Centrum een 4-jarige studie uitgevoerd met als doel het verbeteren van spierkracht bij oudere patiënten met darmkanker waardoor het aantal ernstige complicaties zal afnemen. Een willekeurige groep patiënten van Zuyderland Medisch Centrum die een operatie vanwege darmkanker ondergaan, krijgen in de periode tussen diagnose en operatie en de periode na operatie, een therapie aangeboden. Deze therapie bestaat uit een dieet met essentiële voedingsstoffen gecombineerd met krachttraining van spieren.

  Met het onderzoek willen we aantonen of gezonde voeding in combinatie met krachttraining minder complicaties oplevert en dat het leidt tot een beter fysiek functioneren en een betere kwaliteit van leven.