Ga naar hoofdinhoud

RSO Zuid-Limburg zoekt experts in Datasamenwerking! Stap jij over?

RSO Zuid-Limburg

De Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO) Zuid-Limburg is een startend samenwerkingsverband waarin diverse zorgorganisaties in Zuid-Limburg participeren en die tot doel heeft om zorg- en gezondheidsdata over organisatiegrenzen heen beschikbaar te maken rondom de directe zorg voor patiënten en cliënten.

Zodat zorgverleners in de regio makkelijker en beter met elkaar en elkaars patiënten en cliënten kunnen samenwerken met data; om samen de best passende netwerkzorg te kunnen bieden

RSO zoekt een team van experts op de gebieden gedeelde zorg, gedeelde data, gedeelde governance en gedeelde zorgfunctionaliteit die samen met de zorgorganisaties gaat werken aan een regionaal landschap waar zorgverleners, patiënten en cliënten digitaal kunnen samenwerken met zorg- en gezondheidsdata.

Deze notitie dient als leidraad bij de formatie van dit RSO-team én als inspiratiebron voor de experts die deel willen uitmaken van deze reis.

Reis naar regionale datasamenwerking

Het ontwikkeltraject van een datasamenwerking stimulerende usecase start met het ontleden van de:

 1. onderliggende vraag naar datasamenwerking,
 2. mate waarin benodigde data met de juiste semantiek en context beschikbaar zijn,
 3. mate waarin data veilig en privacy-rechtelijk vindbaar en toegankelijk zijn in de verschillende databronnen en daaruit ontsloten kunnen worden,
 4. mate waarin data integraal geharmoniseerd kunnen worden voor regionaal hergebruik en de
 5. mate waarin beoogde zorgfunctionaliteiten al beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden.

Als de ontlede usecase naar verwachting voldoende zorgwinstgevend is, wordt deze gerealiseerd en geïntegreerd in het regionale landschap voor datasamenwerking.

Wij richten ons, als wenkend toekomstperspectief, op een federatief datalandschap omdat het dan niet nodig is om data persistent op te slaan buiten de systemen van zorgorganisaties. De voordelen hiervan zijn onder meer dat er geen kopieën zijn, zorgverleners altijd beschikken over de meest recente en accurate data, administratieve lasten verminderd worden en er een verminderd risico is op informatieverlies en datalekken. Ook willen we nadrukkelijk bereiken dat patiënten en cliënten zelf regie op hun data krijgen en houden.

RSO Zuid-Limburg werkt actief samen met de Health-RI node in Limburg vanuit de overtuiging dat respectievelijk operatie en wetenschap behoefte hebben aan dezelfde zorg- en gezondheidsdata en deels dezelfde uitdagingen tegenkomen. Samen met RSO Nederland wordt ingezet op een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden en (inter)nationale afspraken en voorzieningen.

Met zorg, data, governance en functionaliteit

RSO zoekt bekwame, gepassioneerder, slimme en ervaren mensen met bijvoorbeeld een achtergrond in de zorg, klinisch informatica, informatiekunde, data-engineering, technische en applicatie integratie of productontwikkeling. Mensen die als team samen met technologie- en solutionpartners gaan bouwen aan het regionale landschap voor datasamenwerking.

Het RSO-team wordt geformeerd rondom vier expertisegebieden – gedeelde zorg, data, governance en zorgfunctionaliteit – zoals die hieronder gekenschetst zijn.

 1. Gedeelde zorg

Aan datasamenwerking stimulerende usecases ligt altijd een regionale zorgvraag ten grondslag die doorgrond moet worden vóórdat gezocht wordt naar de meest passende (technische) oplossing. Kenschetsende thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Regionale programmering van zorgstrategie, operatie en organisatie.
 • Praktische inrichting van het regionale zorglandschap, de manier waarop men onderling en met patiënten en cliënten in verbinding staat en welk beleid men voert m.b.t. bijvoorbeeld organisatieoverstijgende processen en primair datagebruik.
 • Knelpunten waar zorgverleners vandaag mee te maken hebben en kansen die datasamenwerking hun biedt.
 1. Gedeelde data

Om te voorzien in een informatiebehoefte moeten de juiste data in de juiste betekenis, binnen de juiste context, met de juiste kwaliteit en integriteit vindbaar en toegankelijk zijn voor integraal gebruik. Kenschetsende thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Datastrategieën, datagovernance, eigenaarschap en kwaliteit van registratie.
 • Datamodellen, (open) datastandaarden en semantiek.
 • Connectiviteit en integratietechnologieën.
 1. Gedeelde governance

Om beschikbare data bij de bron veilig te ontsluiten moeten deze vanuit de regio privacy-rechtelijk vindbaar zijn en voor de vragende partij geautoriseerd toegankelijk zijn. Kenschetsende thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Identificatie, authenticatie en autorisatie.
 • Geautoriseerd, privacy-rechtelijk en ethisch gebruik en lokalisatie van data.
 • Wet- en regelgeving en landelijke afspraken en voorzieningen.
 • Toestemmingsregistratie en controle.
 1. Gedeelde zorgfunctionaliteit

Nadat data ontsloten zijn bij de bron worden deze doelgericht gecombineerd alvorens zij in samenhang betekenisvol ingezet worden in het gedeelde zorgproces. Kenschetsende thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Dataharmonisatie en virtuele data-integratie.
 • Samenwerkingsfunctionaliteit en -vormen en -platformen en API-strategieën
 • Uniforme presentatie en gebruikersbeleving