Ga naar hoofdinhoud

Locatieplan Zuyderland Hof van Serviam Sittard

Terugkoppeling locatieplan 2023 (26-10-23)

  • De inzet van een gezamenlijke, afdelingsgebonden verbeterlijst (’to do’ en ‘not to do’) d.m.v. een whiteboard is niet wenselijk en werkbaar gebleken. Borging werkt beter op teamniveau, in de eigen werkoverleggen middels notulen en evaluatie. Daarnaast is er ingestoken op een maandelijks afdelingsoverstijgend overleg om te leren van elkaar en de verbindingen onderling te leggen.
  • De verwachtingen en eigen mogelijkheden van bewoners en mantelzorgers t.a.v. het zorgaanbod zijn structureel besproken, vastgelegd en geëvalueerd in de vorm van een multidisciplinair overleg voorafgaand de opname. Per bewoner wordt bekeken hoe wij aan de hulpvragen kunnen voldoen en vlak na de opname wordt met de familie besproken wie wat oppakt, om zodoende zelfredzaamheid van de bewoner en betrokkenheid van de familie te vorderen.
  • Het sturen op kwaliteiten van medewerkers om samenwerking en werkplezier te bevorderen door gerichte oefening (werkvormen) en begeleiding (management) is niet actief opgepakt.

Locatieplan 2024

  • beter passende dagindeling / aanbod van zorg bieden doordat we de bewoner beter kennen en het beter aansluit bij het welzijn van de bewoner. Dit wordt gedaan door te streven naar een compleet bewonersdossier, die tijdens het huisbezoek gevuld wordt. Het huisbezoek wordt vanaf 2024 uitgevoerd door Eerst Verzorgende Contactpersoon (en activiteitenbegeleider). Na 6 tot 8 weken zou bewoner meer rust moeten ervaren op de afdeling, omdat het voor iedereen duidelijk is hoe bewoner de zorg wil ontvangen en waar hij/zij zich kan melden bij eventuele vragen.
  • Het opstellen van in- en exclusiecriteria m.b.t. opname van nieuwe bewoners zodat er minder (onnodige) verhuisbewegingen nodig zijn ná opname binnen het Hof van Serviam of een andere afdeling / locatie binnen Zuyderland Zorgcentra. De in- en exclusiecriteria worden opgesteld door een opnameteam, gebaseerd op wettelijke kaders en praktische ervaringen.
  • Deskundigheidsbevordering doormiddel van themabijeenkomsten voor het gehele huis. De thema’s worden bepaald afhankelijk van huidige of toenemende behoefte van de zorgvraag van de bewonerspopulatie. De kennisdeling stimuleert de saamhorigheid binnen het huis en het beter kunnen handelen naar de zorgvraag van de bewoner. Er wordt minimaal 1 themabijeenkomst per kwartaal georganiseerd, gecoördineerd door de regieverpleegkundige.
  • Minimaal twee keer per jaar wordt een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd om de mantelzorgers beter te informeren en informeel te verbinden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de unitmanager van de afdeling en op vraag wordt er een thema gekozen en uitgelicht.