Ga naar hoofdinhoud

Locatieplan Zuyderland Glana Geleen

Terugkoppeling locatieplan 2023 (06-12-23)

 • Meer aandacht voor huiselijke sfeer en de herkenbaarheid van huiselijke elementen verbeteren is uitgevoerd door een werkgroep, waarbij ze de scope in drie sessies hebben afgebakend en een plan hebben bedacht. Vervolgens zijn de cliëntbegeleiders aan de slag gegaan met de uitvoering en worden goede voorbeelden periodiek met elkaar gedeeld. Voorbeelden van concrete resultaten zijn: de nostalgische kar (Heimstenraderhof), Wensboom, pilot brievenbussen bij de kamers (Kummenaderhof), Treincoupé (Heimstenraderhof) en de ontwikkeling van een stappenplan om bewoners te ondersteunen bij het zoeken naar hun eigen kamer.
 • Meer uitnodigend zijn voor familie die meer willen én kunnen participeren door te inventariseren wat familie kan en mag, is bevraagd door de unitmanager tijdens evaluaties zorgleefplan en familieavonden. Er is echter gebleken dat de uitdaging vooral ligt in het gesprek voeren met de mantelzorgers die niet betrokken zijn (die komen niet naar gesprekken en familie avonden) en nieuwe cliënt en zijn/haar mantelzorgers. Dit is een ontwikkelpunt voor 2024 binnen de visie Wonen, Welzijn en Zorg.
 • In de jaargesprekken is expliciete aandacht geweest voor individuele ontwikkeling van de medewerkers en het benutten van hun kwaliteiten. Unitmanagers hebben echter de verbinding naar het ‘leren en verbeteren’ en het onderling delen van ervaringen en good practices niet actief opgepakt.

Locatieplan 2024

 • Het opzetten van een kennisnetwerk zodat kennisdeling binnen Glana gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Het netwerk is een aanjager voor kwaliteitsverbetering, maar ook een kans voor medewerkers om afdeling overstijgend samen te werken. Het resultaat is interdisciplinaire samenwerking waarbij kennis en ervaring over bijvoorbeeld complex gedrag en specifieke somatische problemen breed gedeeld wordt. Een werkgroep, onder leiding van een unitmanager, gaat de structuur van het kennisnetwerk ontwerpen en in kaart brengen welke thema’s behandeld moeten worden. Vervolgens wordt de invulling van deze thema’s bepaald en een communicatieplan opgezet: hoe wordt de kennis gedeeld?
 • Welzijn van bewoners bevorderen door meer te focussen op het leven van de bewoner vóór opname en de bewoner binnen de grenzen van het mogelijke het leven van thuis laten voortzetten. Dit wordt gedaan door vier concrete acties:
  – Inrichting van appartementen / woonkamers: inrichting is niet gebaseerd op praktische overwegingen, maar op de persoonsgerichte inrichting. Hier wordt op gelet bij huisbezoeken. Eventueel wordt plattegrond met de juiste afmetingen van de kamer verstrekt en geadviseerd hoe de kamer het beste ingericht kan worden.
  – Stimuleren van zelfredzaamheid van bewoner en actief uitnodigen van mantelzorgers te participeren in de ondersteuning van hun naaste.
  – Faciliteren van laagdrempelig contact met kinderen, door bijvoorbeeld samenwerkingen met scholen of kinderopvang.
  – Verenigingen in de wijk betrekken doordat activiteitenbegeleiders actief verbinding leggen met deze lokale verenigingen en vragen om een bijdrage te leveren.
 • Medewerkers meer eigen regie geven over hun werkzaamheden zodat zij meer handelingsruimte ervaren. In 2024 wordt onderzocht welke methode binnen alle teams van Glana ingezet kan worden om eigenaarschap te vergroten.