Ga naar hoofdinhoud
Patiëntveiligheid

Onze medewerkers zetten zich elke dag maximaal in voor de kwaliteit van onze zorg en de veiligheid van onze patiënten. Het spreekt voor zich dat zij daarvoor allemaal de juiste opleidingen en registraties hebben. Als ziekenhuis hebben wij hier ook een belangrijke rol in. Wij ondersteunen onze medewerkers op verschillende manieren om goed en veilig te werken en om de zorg steeds beter te maken.

Continu verbeteren

Iedere vakgroep heeft bijvoorbeeld een eigen set van protocollen en richtlijnen. Medewerkers hebben een overzicht van welke scholingen op het gebied van patiëntveiligheid zij moeten volgen om hun kennis op peil te houden.

Op de afdelingen doen zij zelf onder andere veiligheidscheckrondes. Als ziekenhuis organiseren we tijdens het hele jaar audits. Ook komen organisaties van buitenaf elk jaar kijken of we nog aan alle kwaliteitseisen voldoen. Verder halen we nog informatie uit onder andere patiëntpanels en patiënttevredenheidsonderzoek. Als we zien dat er dingen beter kunnen, passen we onze manier van werken aan.  Zo blijven we de zorg steeds verbeteren.

Als er iets (bijna) mis gaat…

Wij doen er alles aan doen om uw bezoek, behandeling en/of verblijf in ons ziekenhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen. Desondanks gaan er helaas weleens dingen niet zoals gepland. Afhankelijk van de ernst, noemen we dat (bijna) incidenten of calamiteiten. Om herhaling te voorkomen, vinden we het belangrijk dat we van zulke gebeurtenissen kunnen leren.

Meldsysteem

Zorgverleners melden mogelijke incidenten en calamiteiten daarom via een digitaal systeem. Deze meldingen analyseren we, zodat we ervan kunnen leren en waar nodig verbeteracties kunnen opstellen. Als een incident schadelijke gevolgen voor een patiënt heeft gehad of nog kan hebben, worden de patiënt en/of diens naasten hier altijd over geïnformeerd.

Wanneer is iets een incident, en wanneer een calamiteit?

We spreken van een incident wanneer er in de zorg iets niet goed is gegaan, waarbij een patiënt schade heeft opgelopen, had kunnen oplopen of kan oplopen. Bij een calamiteit is er net als bij een incident iets niet goed gegaan in de zorg, maar dan  met ernstige schade voor of de dood van een patiënt tot gevolg.

Werkwijze bij incidenten en calamiteiten

Zuyderland Medisch Centrum heeft speciale teams die verantwoordelijk zijn voor de analyse en afhandeling van incidenten op hun afdeling. De teams adviseren het management over verbetersuggesties. Daarnaast is er een centrale incidentencommissie (CCIP) die een overkoepelende en adviserende rol heeft binnen het ziekenhuis. De commissie publiceert elk jaar een jaarverslag.

(Mogelijke) calamiteiten worden door de Raad van Bestuur gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In opdracht van de Raad van Bestuur wordt vervolgens een daarvoor getrainde onderzoekscommissie samengesteld. De commissie onderzoekt de (mogelijke) calamiteit en stelt verbetermaatregelen op. De patiënt en/of diens naasten worden door de commissie altijd benaderd om te vragen of zij bij het onderzoek betrokken willen worden. Meer informatie is te vinden in de folder calamiteitenonderzoek.