Ga naar hoofdinhoud

Informatie over mogelijke overplaatsingen van patiënten

Overplaatsing patiënten Zuyderland vanwege COVID-19

De druk op de Nederlandse gezondheidszorg neemt toe als gevolg van COVID-19, ook in het Zuyderland ziekenhuis. Wij hebben de afgelopen dagen meermaals vragen gekregen over de gevolgen daarvan voor patiënten die momenteel worden behandeld in ons ziekenhuis.

Voor ons staat het verlenen van kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg aan alle patiënten voorop. Ons zorgpersoneel spant zich iedere dag maximaal in om onze patiënten de best mogelijke zorg te verlenen. Inmiddels is Zuyderland in een stadium beland waarin de capaciteit van het ziekenhuis onder druk staat waardoor wij helaas genoodzaakt zijn patiënten over te plaatsen.

De overplaatsing is ingegeven vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap. De patiënt sluit een geneeskundige behandelingsovereenkomst met Zuyderland, waarbij Zuyderland en de behandelend arts(en) verplicht zijn om op grond van de wet de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen.

Goed hulpverlenerschap betekent dat wij de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg moeten waarborgen. Als er onvoldoende capaciteit binnen het ziekenhuis is, levert dat risico’s voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg op. Wij kunnen in dat geval onze wettelijke verantwoordelijkheid voor goede zorg tegenover de patiënt niet nakomen en zullen patiënten moeten overplaatsen naar een andere zorgaanbieder.

Uiteraard zullen wij er alles aan doen wat redelijkerwijs van ons gevraagd kan worden om een overplaatsing van patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zullen de behandelend artsen een medisch-inhoudelijke afweging maken voor welke patiënt een overplaatsing het minst belastend zal zijn. Bij een besluit tot overplaatsing naar passende zorg elders zullen wij de noodzakelijke hulp blijven verlenen tot de daadwerkelijke overplaatsing plaatsvindt. Dit alles is in lijn met de toepasselijke richtlijn. Die bepaalt ook dat de patiënt of diens vertegenwoordiger niet steeds kan weigeren om de noodzakelijke hulp te ontvangen van een andere arts en instelling.

Om de individuele ziekenhuizen zoveel mogelijk te ontlasten en een effectieve verdeling over de verschillende ziekenhuizen te realiseren, coördineert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) waar patiënten naar toegaan. Zuyderland is niet bevoegd om in afwijking van de beslissingen van het LCPS patiënten elders onder te brengen. Noch kunnen wij daarvoor een bemiddelende rol voor de patiënt of diens familie richting LCPS op ons nemen. Wij vragen u hiervoor begrip.

Veelgestelde vragen