‘Het intensieve contact met kinderen en ouders is het meest bijzonder’

De hele dag is ze in de weer met kinderen. Twee dagen per week op de polikliniek Kindergeneeskunde en twee dagen als supervisor op de zogenaamde provocatie-unit.

Lees meer

'Kabuki kind Luuk als fotomodel'

Tijdens de zwangerschap blijkt uit het echo-onderzoek dat Luuk Sanders (6) een hersenafwijking heeft. Welke en in welke mate is onduidelijk.

Lees meer

Kindergeneeskunde

Afspraak & Contact

Op afstand maar toch dichtbij!
Mail of bel gerust!


Het kinderlongteam Tiny Dauven, Philip Ribbink, Marieke van Horck, Han Hendriks, Jaqueline Frencken en Amy Sieben

088 - 4599703

088 - 4599703

Bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur.

Locaties

Heerlen

begane grond, balie 07

Sittard-Geleen

Meldpunt Oost 11

De verpleegafdeling Kindergeneeskunde van het Zuyderland Medisch Centrum is sinds 23 februari 2018 gecentraliseerd in Heerlen. Er worden kinderen en jongeren behandeld in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarbij is er een diversiteit aan ziektes en aandoeningen bij kinderen in elk hun specifieke leeftijdscategorie.

Elke kinderarts heeft zijn eigen specialisaties en wordt er nauw samengewerkt met diverse specialisten in ons ziekenhuis en met die van omliggende zorginstellingen (MUMC, Mondriaan).
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om zorg op maat te leveren voor uw kind met zijn/haar specifieke aandoening. Desgewenst worden er specialisten gecontacteerd om een zorg/behandelplan te optimaliseren. Verder zijn er natuurlijk ook diverse contacten met huisartsen, verloskundigen, JGZ artsen, thuiszorg. Dit om de zorg na ontslag verder te continueren.
Soms is het in een bepaalde fase van de behandeling ook mogelijk om behandeling, ingezet in het ziekenhuis, thuis voort te zetten. Welke thuiszorginstantie bij u thuis komt, is afhankelijk van leeftijd kind, beschikbaarheid e.d.

Onze kinderartsen hebben een spreekuurcentrum op diverse locaties van het Zuyderland Medisch Centrum. Aan u de keuze welke locatie voor u het prettigst is.

3D tour kinderafdeling
Specialistisch verpleegkundigen
Recht op informatie en beslissingsrecht van kinderen en (gescheiden) ouders
Speciale polikliniek spreekuren
Kinderverpleegafdeling
Kinderdagverpleging
Ronald McDonald Kindervallei - Valkenburg a/d Geul
Voorlichtingskoffer
BeterBoek

Afspraak & Contact

Op afstand maar toch dichtbij!
Mail of bel gerust!


Het kinderlongteam Tiny Dauven, Philip Ribbink, Marieke van Horck, Han Hendriks, Jaqueline Frencken en Amy Sieben

088 - 4599703

088 - 4599703

Bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur.

Locaties

Heerlen

begane grond, balie 07

Sittard-Geleen

Meldpunt Oost 11

Patiëntportaal

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier

Bekijk de kinderwebsite

Sms bericht bij afspraak

Team

Kindergeneeskunde

Bekijk team

drs. L. Spring in 't Veld

Kinderarts

drs. P. D'hondt

Arts-assistent

drs. M. Strik

Arts-assistent

dr. J. Vanaenrode

Arts-assistent

Drs. L. Heynen

Arts-assistent

drs. A. Van de ven

Kinderarts

dr. T. Draak

Neuroloog, Kinderneuroloog

drs. N. Eijsvoogel

Arts-assistent in opleiding tot medisch specialist

drs. N. Spaargaren

Arts-assistent

drs. E Rouers

Arts-assistent

drs. van Scheppingen

Arts-assistent

drs. P. Rensma

Arts-assistent

drs. M. Wauters

Arts-assistent

dr. I. van Geldorp

Kinderarts

drs. R. el Saroep

Arts-assistent in opleiding tot medisch specialist

drs. R. de Rooy

Arts-assistent

drs. T. van Gansewinkel

Arts-assistent

drs. W. van den Berg

Kinderarts

dr. R. Moonen

Kinderarts

dr. P. Rosias

Kinderarts

drs. P. Stouthart

Kinderarts

drs. N. Vaessens

Kinderarts

drs. N. Bevers

Kinderarts

drs. M. Wennekes

Kinderneuroloog

drs. M. Dansen

Kinderarts

drs M. van Horck

Kinderarts

drs. L. Walbeehm-Hol

Kinderarts

drs. K. Oberndorff

Kinderarts

dr. J. Hendriks

Kinderarts

 drs E. Simonse

Kinderarts

dr. D. Schott

Kinderarts

drs. C. Beckers

Kinderarts

drs. B. Vernooy-Slavenburg

Kinderarts

dr. A. Engelberts

Kinderarts

Zuydie - Superman

Zuydie - Ram Sam Sam

Zuydie - De apendans

Scheiden..

Meebeslissen over de behandeling:
Kinderen hebben zélf ook rechten bij het beslissen over hun behandeling. Meer hierover kunt u vinden op: https://www.kindenziekenhuis.nl/
Hieronder een samenvatting (voor uitzonderingen op deze regels, kijkt u op bovenstaande site). De WGBO onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders.

De drie categorieën zijn:

 1. kinderen jonger dan 12 jaar;
 2. kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar;
 3. kinderen vanaf 16 jaar en ouder.

Kinderen jonger dan 12 jaar:
Kinderen jonger dan 12 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders.
Toch zijn de wat oudere kinderen in deze leeftijdscategorie vaak al heel goed in staat om mee te denken over hun gezondheid en de problemen die daarmee te maken hebben. Volgens de wet dienen ouders en hulpverleners bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken bij het kind dan ook rekening te houden met de opvattingen en de wensen van het kind zelf.
De volgende regels zijn van toepassing:

 • het zijn de gezaghebbende ouders die een behandelingsovereenkomst met de behandelaar aangaan en toestemming moeten geven;
 • het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissingen die worden genomen;
 • het kind moet worden geïnformeerd, waarbij de informatie op het bevattingsvermogen van het kind moet zijn afgestemd;
 • de ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, het kind niet. Als de ouders dat willen, kunnen zij wel het dossier, of een gedeelte daarvan, met het kind doornemen.

Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar (en wilsbekwaam):
Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een belangrijke eigen stem.
Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:

 • behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. De behandeling kan echter zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, als die nodig is om ernstig nadeel voor het kind te voorkomen, evenals indien het kind ook na de weigering van de toestemming, de behandeling weloverwogen blijft wensen. Vanzelfsprekend moet de hulpverlener van oordeel zijn dat de behandeling in het belang van het kind is. Met deze regel wordt tegemoetgekomen aan de omstandigheid dat een minderjarige van deze leeftijd oud genoeg is om er een eigen doorslaggevende wens op na te houden.
 • zowel het kind als de gezaghebbende ouders hebben er recht op te worden geïnformeerd (ouders zonder gezag dienen hier zelf naar te vragen);
 • het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier. Het verlenen van inzage aan de ouders is niet toegestaan zonder de toestemming van het kind, zij het dat de hulpverlener rekening moet houden met de betrokkenheid van de ouders.

Kinderen van 16 jaar en ouder (en wilsbekwaam):
Kinderen vanaf 16 jaar en ouder worden door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) op één lijn gesteld met volwassenen.
In zaken die te maken hebben met hun gezondheid worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al zijn zij nog geen 18 jaar.
Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:

 • de kinderen kunnen zelfstandig beslissen of zij voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming geven;
 • er is geen toestemming van de gezaghebbende ouder(s) nodig;
 • de jongeren hebben er recht op volledig te worden geïnformeerd; de gezaghebbende ouder(s) worden alleen geïnformeerd als hun kind daarmee akkoord gaat;
 • een jongere heeft het recht om het medisch dossier in te zien; daar is geen toestemming van zijn gezaghebbende ouders voor nodig;
 • de gezaghebbende ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daar akkoord mee gaat.
 • In het geval waarin een patiënt van zestien jaar of ouder niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, wordt hij vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger.

In noodsituaties is geen toestemming van ouder(s) of kind vereist. Dan ligt de beslissingsbevoegdheid bij de arts. De hulpverlener mag in noodsituaties zonder de vereiste toestemming van een vertegenwoordiger handelen indien de patiënt geen toestemming kan geven en het belang van de patiënt (dreiging van ernstig nadeel) vereist dat die handelingen niet worden uitgesteld tot een moment waarop aan de patiënt kan worden gevraagd of hij daarmee instemt.

Meer informatie:
KNMG-Wegwijzer-dubbele toestemming
Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten
www.kindenziekenhuis.nl

Scheiden…..

Als je gaat scheiden moeten er veel afspraken worden gemaakt. Er komt nog meer bij kijken als er kinderen bij betrokken zijn. En zeker als één van de kinderen chronisch ziek is, is het van belang om goede afspraken te maken. Hoe zorg je dat je kind de beste zorg krijgt, ook al zijn de ouders niet meer bij elkaar?

In het algemeen behouden beide ouders na een scheiding gezag over de kinderen. Dit is het meest gangbaar. Er zijn echter ook gevallen waarbij de rechter bepaalt dat er één ouder belast is met het gezag. In beide gevallen geldt, dat beide ouders recht hebben op informatie over de behandeling van hun kind. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt:

Het delen van informatie (instructies, wijzigingen in medicatie, besproken onderwerpen tijdens consult):

 1. Als beide ouders het gezag hebben dan dienen zij elkaar te informeren over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind. Dus dat is een taak van de ouders.Dan zijn zij ook beiden beslissingsbevoegd en moeten zij in beginsel dus ook beiden toestemming geven voor een behandeling. In de praktijk begeleidt vaak één ouder het kind bij een bezoek aan de arts. De vraag is of de arts in een dergelijke situatie steeds actief moet informeren naar de gezagsverhoudingen en/of van de toestemming van de andere ouder. Uit de tuchtrechtspraak volgt dat artsen bij een nieuwe behandelrelatie in beginsel moeten informeren naar de gezagsverhoudingen, maar dat de artsen bij volgende behandelafspraken niet verplicht zijn hier telkens naar te vragen. Er wordt dan van uit gegaan, dat de ene ouder de informatie deelt met de andere ouder.
  Als één van beide gezagdragende ouders op het spreekuur verschijnt, dan mag de arts er dus vanuit gaan dat deze mede namens de andere gezagdragende ouder spreekt, óók als er sprake is van een echtscheiding. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat de niet aanwezige ouder een andere mening heeft, moet hij deze ook expliciet om toestemming vragen. Hetzelfde geldt voor een verwijzing voor of een advies over een behandeling.
 2. Indien één ouder het gezag heeft: artikel 377b van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de ouder die met het gezag is belast, de verplichting heeft om de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te stellen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en deze te raadplegen – zo nodig door tussenkomst van derden – over daaromtrent te nemen beslissingen. Kort gezegd heeft de ouder die gezag heeft, de plicht om de ouder zonder gezag te informeren en te overleggen over de behandeling van hun kind. Als dit vanwege problematische communicatie niet mogelijk is, kan dit ook via derden (bijvoorbeeld een mediator/bemiddelaar).
 3. In geval van conflicten staat in artikel 377c van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dat derden die beroepsmatig over belangrijke informatie beschikken (zoals artsen), deze informatie desgevraagd verstrekken aan de ouder die niet met het gezag belast is. Van belang is, dat een arts deze informatie niet uit eigen beweging hoeft te verstrekken. De niet met gezag belaste ouder moet de arts er zelf nadrukkelijk en specifiek om vragen. Daarnaast hoeft de arts geen informatie te geven aan de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag als het belang van het kind daarbij in het geding komt.