direct contact

Direct contact

Zorgaanbod

Hieronder treft u alle informatie aan over onze thuiszorgdiensten. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan met Zuyderland Thuiszorg via telefoonnummer 088 – 458 8888.

/
 • Verzorging

  Hebt u door ziekte, ouderdom of een handicap hulp nodig bij de dagelijkse verzorging van uzelf? Dan kunt een beroep doen op onze thuiszorg. Wij streven ernaar te helpen waar het echt nodig is. Wat u zelf kunt doen, doet u zelf.

  Wat kunt u van onze medewerkers verwachten?
  o Hulp bij het wassen, aankleden en naar het toilet gaan (Algemene Dagelijkse Lichaamsverzorging ADL)
  o Hulp bij het aan/uittrekken van een prothese, steunkousen of een korset
  o Hulp bij verplaatsing: in en uit bed, in en uit rolstoel, oefenen met looprek
  o Incontinentieverzorging
  o Toezien op innemen van medicijnen en medicatieverstrekking (incl toedienen oog- en oordruppels)
  o Toezien op en/of hulp bij innemen van maaltijden

  Uiteraard zijn onze medewerkers waakzaam voor veranderingen in uw gezondheidstoestand en signaleren ze indien nodig richting wijkverpleegkundige of andere zorgverleners zoals huisarts of apotheek. Ook staan ze klaar om u te voorzien van adviezen en vormen ze vaak de eerste schakel met mantelzorgers.

  Hoe vaak?
  Verzorging van Zuyderland Thuiszorg is alle dagen van de week beschikbaar. Hoe vaak en wanneer onze medewerkers precies bij u langskomen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Onze verzorging is niet gebonden aan kantoortijden. De medewerkers die deel uitmaken van uw wijkteam, komen ook  in de namiddag of avond bij u langs indien nodig. Samen met de wijkverpleegkundige brengt u uw wensen en behoeften in kaart en wordt een weekplanning gemaakt waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met ieders individuele situatie.

 • Verpleging

  Verpleging in de thuiszorgsituatie is bedoeld voor mensen die verpleegkundige hulp nodig hebben na een ziekenhuisopname, bij een handicap of door een acute of chronische ziekte. Verpleegkundige handelingen worden altijd uitgevoerd door gediplomeerde en deskundige medewerkers, waardoor u kunt vertrouwen op juiste en professionele hulp.

  Wat kunt u van onze medewerkers verwachten?
  o Verrichten van verpleegkundige handelingen omtrent wondzorg
  o Verrichten van verpleegkundige handelingen omtrent diabeteszorg (toedienen diabetesinjecties en bloedsuiker controle)
  o Drain en katheterzorg
  o Sondevoeding
  o Verrichten van verpleegkundige handelingen omtrent stomazorg
  o Begeleiding bij medicijngebruik
  o Advies en signalering bij het voorkomen van wonden (bedlegerigheid)
  o Advies over hulpmiddelen
  o Advies over het omgaan met ziekten
  o Bemiddeling met instanties

  Hoe vaak?
  Verpleegkundige hulp van Zuyderland Thuiszorg is alle dagen van de week beschikbaar. Hoe vaak dit precies is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Omdat verpleging niet gebonden is aan kantoortijden komt er ook ’s avonds en/of ‘s nachts iemand bij u langs als het nodig is. Uw zorg ligt in de handen van een deskundig team.

  Bemiddeling met andere instanties
  Uw wijkverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt omtrent uw zorg.  Een vast teamlid (Eerste Verantwoordelijke) signaleert eventuele veranderingen in uw situatie, zodat aanpassing van de benodigde verpleging en/of verzorging tijdig gebeurt. Zij/hij organiseert de zorg die u nodig hebt en overlegt met de collega’s in haar team. Indien nodig wordt er contact gelegd, met uw medeweten, met bijvoorbeeld het ziekenhuis of uw huisarts. Zo kunnen we de verschillende vormen van zorg goed op elkaar afstemmen.

 • Gespecialiseerde verpleging

  Bij Zuyderland Thuiszorg kunt u ook terecht voor gespecialiseerde verpleging. Hierbij bezoeken onze gespecialiseerde verpleegkundigen u thuis voor het verrichten van medisch-technische handelingen. Dit gebeurt in overleg met uw huisarts of behandelend specialist.

  Wat kunt u van onze medewerkers verwachten?

  • Aanleggen van een infuus
  • Inbrengen van een maagsonde
  • Het geven van pijnbestrijding via een pompje.
 • Gespecialiseerde thuisbegeleiding

  Bij gespecialiseerde thuisbegeleiding krijgt u praktische begeleiding bij psychische of sociale problemen. U kunt dan denken aan onder meer:

  • structurering van het huishouden
  • instrueren van familieleden
  • leren omgaan met een psychiatrisch- of psycho-geriatrisch ziektebeeld
  • bij beperkte verstandelijke vermogens
  • Opvoedingsondersteuning
  • begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen

  Er zijn nog meer situaties mogelijk waarin u extra ondersteuning nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld:

  • bij problemen in het dagelijkse leven door overspannenheid, depressie of angsten
  • ingrijpende veranderingen zoals een echtscheiding, het overlijden van een familielid of na immigratie
  • bij problemen met de besteding van het inkomen
  • bij verslavingsproblematiek
  • bij trauma’s ten gevolge van ziekte.

  Stap voor stap
  Regelmatig krijgt u ook begeleiding van andere hulpverleners. U kunt dan denken aan uw huisarts, maatschappelijk werker, psycholoog, psychotherapeut of de Raad voor de Kinderbescherming. Deze hulpverleners werken samen in uw belang waarbij we een duidelijke taakverdeling afspreken. Wij richten ons daarbij vooral op de inrichting van uw dagelijkse leven. Dit doen we stap voor stap volgens een gezamenlijk plan. Hierbij vinden wij een goede samenwerking met u belangrijk.

  Ondersteuningsplan
  In het begin van het traject spreken we samen af wat u met de hulp wilt bereiken en hoe we dit samen gaan verwezenlijken. Deze afspraken leggen we vast in een zogeheten ondersteuningsplan. Na afloop van het traject kan het zo zijn dat u op termijn weer zelfstandig kunt functioneren. Het is echter ook mogelijk dat onze zorgverlening nodig blijft.

 • Transmurale zorgverlening

  Gespecialiseerde Verpleging vanuit ons Transmuraal Thuiszorg Team
  Transmurale zorg is het verlenen van gespecialiseerde verpleegkundige zorg bij u thuis ná een ziekenhuisopname. Het Transmuraal Thuiszorg Team staat hiervoor garant. Het team verleent adequate nazorg aan patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. U kunt hierbij denken aan:

  het verzorgen van een wond na een operatieve ingreep
  het verwijderen van hechtingen
  het begeleiden en verzorgen van stoma- en mammacare-patiënten
  het toedienen van sondevoeding via maagsonde
  het inbrengen van een maag-/blaaskatheter
  het verzorgen van wonddrains en wondpompen
  het aanprikken  van port- a-cath t.b.v. infusen
  het inbrengen van een infuusnaaldje

  Door het verlenen van verpleegkundige zorg kan een ziekenhuisopname in veel gevallen worden verkort of zelfs worden voorkomen. In nauwe samenwerking met het Zuyderland Ziekenhuis worden alle ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van oncologie gevolgd, waardoor ons Transmuraal Team altijd goede aansluiting houdt bij de actueelste behandelmethoden.
  Deze samenwerking resulteert in uitstekend overleg tussen de verpleegkundigen van de afdelingen en de coördinerend verpleegkundige van het Transmuraal Thuiszorg Team. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat een goede en zorgvuldige overdracht van uw cliëntendossier mogelijk is en de opstart van de beste zorg bij u thuis is geregeld.

  Het Transmuraal Thuiszorg Team wordt steeds vaker ingezet bij de begeleiding van palliatieve cliënten, waarbij pijnbestrijding middels infuus nodig is. Of in overleg  tussen  cliënt en/of mantelzorger en huisarts wordt besloten tot palliatieve sedatie. In nauw overleg met het betreffende wijkteam en waar nodig met  Team Nachtzorg wordt alle zorg en verpleging zo optimaal mogelijk voor u gecoördineerd.  Het Transmuraal Thuiszorg Team is dag en nacht inzetbaar.

 • Nachtzorg

  De medewerkers van ons Team Nachtzorg ontfermen zich over twee vormen van zorg: palliatieve (terminale) nachtzorg en ambulante zorg.

  Palliatieve nachtzorg
  Palliatieve (terminale) nachtzorg, ook wel palliatieve zorg genoemd, is zorg die wij verlenen als genezing niet meer mogelijk is. Er breekt een levensfase aan waarin u met veel vragen en wellicht ook met angst en onzekerheid te maken kunt krijgen. Dit kan een verwarrende en moeilijke periode zijn voor u en uw naasten. Maar u staat er niet alleen voor. U kunt een beroep doen op de gespecialiseerde verpleegkundigen van ons Team Nachtzorg. Zij verplegen, begeleiden en ondersteunen u in de nachtelijke uren en zijn er voor u als u onrustig bent, wakker wordt of behoefte heeft aan een gesprek. Ook bieden de verpleegkundigen van Team Nachtzorg familieleden en/of mantelzorgers de ruimte om hun nachtrust ongestoord te nemen, zodat ze overdag weer naast u kunnen staan.

  Ambulante nachtzorg
  Ambulante nachtzorg is het verlenen van ongeplande zorg bij acute, onvoorziene omstandigheden. Deze zorg kan bestaan uit lichamelijke verzorging, een kortdurende begeleiding en het verrichten van verplegende en verzorgende handelingen. Na een oproep gaat de medewerker die het dichtst bij u in de buurt is meteen onderweg.

  U kunt ons Team Nachtzorg bereiken via het volgende telefoonnummer: 088 – 1184533.

  Personenalarmering
  Met personenalarmering kunt u 24 uur per dag vanuit uw huis direct in contact komen met de medewerkers van Zuyderland Thuiszorg. Personenalarmering biedt u de mogelijkheid om in een noodgeval verbinding te maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen. Iedereen kan zich op deze dienst abonneren, ongeacht leef- en woonomstandigheden.
  Het is wel noodzakelijk dat u beschikt over een vaste telefoonaansluiting. U kunt kiezen voor opvolging door eigen contactpersonen (bijvoorbeeld familielid of een buurman/vrouw) of door onze professionele zorgverleners, afhankelijk van uw behoefte en zorgvraag. Wilt u advies over personenalarmering, dan kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige. Bent u (nog) geen cliënt van Zuyderland Thuiszorg, neem dan telefonisch contact op via 088-4588888.