Ga naar hoofdinhoud

Wederzijdse afspraken

Bij aanvang van de dienstverlening wordt een zorgleveringsovereenkomst afgesloten. Onze medewerker zal deze met u bespreken en waar nodig een toelichting geven. Tevens wordt met u een zorgleefplan opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over de zorg- en dienstverlening die met u worden overeengekomen op basis van uw zorgbehoefte.

Enkele belangrijke onderwerpen uit de zorgleveringsovereenkomst worden hieronder toegelicht:

Algemene voorwaarden

Branchevereniging Actiz heeft samen met belangenvereniging BTN en andere consumentenorganisaties nieuwe Algemene Voorwaarden (AV) beschikbaar gesteld die gelden per 01.10.2018. Voor cliënten van Zuyderland Thuiszorg kunnen de modules Wijkverpleging en Module VPT en MPT van toepassing zijn. Klik hier om de nieuwe Algemene Voorwaarden te openen. Wilt u liever een papieren versie ontvangen, geef dat dan aan bij uw eigen wijkverpleegkundige of bestel deze telefonisch onder nummer 088-458 88 88.

Arbeidsomstandigheden

Onze medewerkers komen bij u thuis om u te ondersteunen bij de zorg van uw gezondheid, huishouden en gezin. Daartoe dienen zij te beschikken over voldoende en veilig materiaal. Dit is conform de Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet). Samen met u wordt dan ook gekeken naar goede werkomstandigheden zodat onze medewerkers verantwoord kunnen werken (psychisch en fysiek). Aan de hand van een Arbo-checklist wordt aandacht geschonken aan de werkomgeving, de werkmaterialen en de werkmethoden. Als blijkt dat er nog punten zijn die niet voldoen aan de wettelijke eisen, zal Zuyderland Thuiszorg samen met u bekijken op welke manier wel voldaan kan worden aan de wettelijke bepalingen.

Ongewenst gedrag
Helaas komt seksuele intimidatie, agressie en geweld in de werksituatie soms voor. Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn dubbelzinnige opmerkingen of gedrag of onnodig aanraken. Voorbeelden van agressie en geweld zijn schelden, beledigen, opzij- of wegduwen. De medewerker die het betreft, bepaalt zelf of gedrag aanvaardbaar is of niet. Dit betekent dat hetzelfde gedrag voor de ene persoon aanvaardbaar is en voor de andere persoon niet.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verwerking van gegevens binnen de thuiszorg
Binnen onze organisatie wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan.
De hoofddoelstelling van elke verwerking van uw gegevens is het bieden van goede zorgverlening. Deze verwerkingen vinden plaats voor verschillende doeleinden.
De administratie gebruikt andere gegevens voor het voeren van de cliëntenadministratie dan de hulpverleners die gegevens nodig hebben om u zo goed mogelijk de gevraagde zorg te kunnen verlenen. Uitgangspunten zijn:

  • er worden niet méér gegevens vastgelegd dan noodzakelijk;
  • de toegang van onze medewerkers tot uw persoonsgegevens is beperkt.

Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het Privacyreglement van Zuyderland.
Wenst u het Privacyreglement van Zuyderland te ontvangen of heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacycare@zuyderland.nl.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. De zorgmap ligt bij u thuis, die kunt u dus altijd inzien. Tevens kunt u een verzoek doen om uw gegevens aan te vullen, corrigeren of vernietigen. Wanneer u uw persoonsgegevens wilt corrigeren, wijzigen of vernietigen

kunt u zich wenden tot de wijkverpleegkundige.

Informatieverstrekking aan derden
In bepaalde gevallen zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan andere instanties om de zorgverlening mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Alle gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening worden vastgelegd in de zorgmap.

De functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming houdt binnen Zuyderland toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Erik Yzermans
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
Tel: 088 – 459 6611

Zorgmap

Het zorgleefplan wordt opgeborgen in de zorgmap. Daarnaast maken onze medewerkers een verslag van de dienstverlening. Ook dit wordt bewaard in de zorgmap. De zorgmap ligt bij u thuis, maar is eigendom van Zuyderland Thuiszorg. Na afloop van de dienstverlening wordt de zorgmap meegenomen door onze medewerker en opgeborgen conform de AVG. Wij bewaren deze gegevens in beginsel 20 jaar.

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van verpleging of verzorging wordt dit betaald vanuit de zorgverzerkeringswet (ZVW) en valt dit onder het basispakket van uw zorgverzekering. Hierop is geen eigen risico van toepassing en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Schade
Onze medewerkers zijn verzekerd voor schade die zij tijdens hun werkzaamheden veroorzaken. De schade dient u binnen twee dagen op te geven bij Zuyderland Thuiszorg. Er geldt voor de cliënt een eigen risico van € 55,00 per schadegeval.

Cliëntenraad

Zuyderland Thuiszorg beschikt over een eigen cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad volgen de ontwikkelingen van Zuyderland Thuiszorg op de voet. Ze adviseren de organisatie en kunnen u helpen bij vragen. Wilt u een vraag stellen of wilt u informatie delen met de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar:  cliëntenraad@zuyderlandthuiszorg.nl

clientenraad-thuiszorg-zuyderland-02-2016