direct contact

Direct contact

Wederzijdse afspraken

Bij aanvang van de dienstverlening wordt een zorgleveringsovereenkomst afgesloten. Onze medewerker zal deze met u bespreken en waar nodig een toelichting geven. Tevens wordt met u een zorgleefplan opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over de zorg- en dienstverlening die met u worden overeengekomen op basis van uw zorgbehoefte.

Enkele belangrijke onderwerpen uit de zorgleveringsovereenkomst worden hieronder toegelicht:

Algemene voorwaarden
Branchevereniging Actiz heeft samen met belangenvereniging BTN en andere consumentenorganisaties nieuwe Algemene Voorwaarden (AV) beschikbaar gesteld die gelden per 01.01.2017. Voor cliënten van Zuyderland Thuiszorg kunnen de modules Wijkverpleging, Module VPT en MPT en Module PGB (nog niet beschikbaar) van toepassing zijn. Klik hier om de nieuwe Algemene Voorwaarden te openen. Wilt u liever een papieren versie ontvangen, geef dat dan aan bij uw eigen wijkverpleegkundige of bestel deze telefonisch onder nummer 088-458 88 88.

Arbeidsomstandigheden
Onze medewerkers komen bij u thuis om u te ondersteunen bij de zorg van uw gezondheid, huishouden en gezin. Daartoe dienen zij te beschikken over voldoende en veilig materiaal. Dit is conform de Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet). Samen met u wordt dan ook gekeken naar goede werkomstandigheden zodat onze medewerkers verantwoord kunnen werken (psychisch en fysiek). Aan de hand van een Arbo-checklist wordt aandacht geschonken aan de werkomgeving, de werkmaterialen en de werkmethoden. Als blijkt dat er nog punten zijn die niet voldoen aan de wettelijke eisen, zal Zuyderland Thuiszorg samen met u bekijken op welke manier wel voldaan kan worden aan de wettelijke bepalingen.

Ongewenst gedrag
Helaas komt seksuele intimidatie, agressie en geweld in de werksituatie soms voor. Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn dubbelzinnige opmerkingen of gedrag of onnodig aanraken. Voorbeelden van agressie en geweld zijn schelden, beledigen, opzij- of wegduwen. De medewerker die het betreft, bepaalt zelf of gedrag aanvaardbaar is of niet. Dit betekent dat hetzelfde gedrag voor de ene persoon aanvaardbaar is en voor de andere persoon niet.

Privacy
Alle medewerkers binnen Zuyderland Thuiszorg hanteren strikte normen rondom privacy volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit betekent dat zij niet met anderen over u mogen praten. Soms kan het voor de dienstverlening echter noodzakelijk zijn dat er overleg met andere hulpverleners plaatsvindt (bijvoorbeeld de huisarts). U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Zorgmap
Het zorgleefplan wordt opgeborgen in de zorgmap. Daarnaast maken onze medewerkers een verslag van de dienstverlening. Ook dit wordt bewaard in de zorgmap. De zorgmap ligt bij u thuis, maar is eigendom van Zuyderland Thuiszorg. Na afloop van de dienstverlening wordt de zorgmap meegenomen door onze medewerker en opgeborgen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Eigen bijdrage
Als u gebruik maakt van verpleging of verzorging wordt dit betaald vanuit de zorgverzerkeringswet (ZVW) en valt dit onder het basispakket van uw zorgverzekering. Hierop is geen eigen risico van toepassing en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Schade
Onze medewerkers zijn verzekerd voor schade die zij tijdens hun werkzaamheden veroorzaken. De schade dient u binnen twee dagen op te geven bij Zuyderland Thuiszorg. Er geldt voor de cliënt een eigen risico van € 55,00 per schadegeval.

Cliëntenraad
Zuyderland Thuiszorg beschikt over een eigen cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad volgen de ontwikkelingen van Zuyderland Thuiszorg op de voet. Ze adviseren de organisatie en kunnen u helpen bij vragen. Wilt u een vraag stellen of wilt u informatie delen met de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar:  cliëntenraad@zuyderlandthuiszorg.nl

clientenraad-thuiszorg-zuyderland-02-2016

 

Klachten
Zuyderland Thuiszorg streeft ernaar de hulpverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze hulpverlening of over iets dat daarmee samenhangt. Wanneer uw klachten ernstig zijn of om andere redenen een formele afhandeling van uw klachten noodzakelijk is, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie.