direct contact

Direct contact

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als patiënt heeftt u een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in:

 • de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste onderdelen vindt u hieronder op een rij:

 • Rechten

  Recht op informatie
  U hebt recht op volledige en duidelijke informatie over uw ziekte, de diagnose en de behandeling. Uw specialist en andere hulpverleners hebben de plicht om u te informeren over de gevolgen van de behandeling, de mogelijke risico’s, alternatieve behandelingsmogelijkheden, medicijnen en eventuele bijwerkingen.

  Zelfbeschikkingsrecht

  Een behandeling of onderzoek vindt alleen plaats met uw toestemming. Goede voorlichting zorgt ervoor dat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Dit betekent niet dat we bij elke handeling uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. Kiest u – in overleg met uw specialist – voor een bepaalde ingreep of onderzoeksmethode, dan geeft u stilzwijgend toestemming voor de uitvoering van alle benodigde handelingen. In acute situaties mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming.

  Medisch wetenschappelijk onderzoek
  Uw specialist kan u vragen vrijwillig deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, zoals het testen van een nieuw geneesmiddel. Zowel mondeling als schriftelijk ontvangt u informatie over wat het onderzoek voor u kan betekenen en wat er allemaal bij komt kijken. Zonder opgaaf van redenen kunt u afzien van medewerking aan het onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor uw verdere behandeling. Voor deelname aan medisch experimenteel onderzoek is uw schriftelijke toestemming vereist.

  Rechten met betrekking tot  uw dossier

  Van iedere patiënt houden wij een (digitaal) medisch dossier bij. Hierin staan alle gegevens die  noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan uw behandeling We bewaren deze medische en zorggegevens in beginsel vijftien jaar.

  Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het privacy reglement van Zuyderland . Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u terecht bij de afdeling Patientenservice. Zij kunnen u verder informeren.

  U heeft het recht om uw gegevens in te zien en een kopie te krijgen van (een gedeelte van) uw dossier. Ook heeft u het recht om uw gegevens te rectificeren of te laten vernietigen.  Meer informatie vindt u terug op de pagina: Aanvraag inzien eigen medische gegevens.

  Recht op bescherming van de privacy
  Als een onderzoek of behandeling plaatsvindt of de arts een gesprek met u voert, mogen hierbij niet ongevraagd ‘derden’ aanwezig zijn.
  Uitsluitend met uw toestemming, mogen andere personen in dezelfde ruimte zijn. Ook moeten zorgverleners vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Binnen het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt om te kunnen garanderen dat dit ook gebeurt. Zo hebben bijvoorbeeld alle hulpverleners een geheimhoudingsplicht.

  Recht op klachtbehandeling
  Bent u onverhoopt ontevreden over de gang van zaken , bespreek dit dan allereerst met de betrokkene(n). Misschien is er direct een oplossing of wordt een misverstand rechtgezet. Uw ervaring is zowel voor u als voor ons van belang. Uw klacht kunt u persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail indienen. Meer over het indienen van een klacht in het ziekenhuis.

  Recht op een second opinion
  Soms moet u een ingrijpende beslissing nemen met betrekking tot uw behandeling. Of hebt u twijfels over de gestelde diagnose. In beide gevallen kan een second opinion (tweede mening) uitkomst bieden. Een andere zorgverlener neemt de behandeling niet over, maar bekijkt uw medisch dossier en doet daarover een uitspraak. Deze uitspraak kan u ondersteunen bij het nemen van een beslissing. De kosten van een second opinion worden niet altijd vergoed. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekeraar.

  Recht op euthanasie
  Euthanasie is een complex onderwerp, maar wel bespreekbaar in het ziekenhuis. Voor euthanasie gelden wettelijke richtlijnen en zorgvuldigheidseisen. U kunt hierover vragen stellen aan uw arts.

  Gegevens bloedtransfusie

  Wanneer u een behandeling of ingreep ondergaat waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (bloedtransfusie), dan is hierover informatie beschikbaar bij uw arts. Ook beschikken wij over de folder Bloedtransfusie.
  Het is belangrijk dat u bloed toegediend krijgt dat bij u ‘past’. Daarom nemen we vooraf bloed bij u af dat door het transfusielaboratorium getest wordt. Dit met als doel om uw bloedgroep vast te stellen en om de aanwezigheid van antistoffen te meten. Dit is nodig omdat sommige mensen afweerstoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed hebben, de zogenaamde antistoffen. Deze antistoffen kunnen aanwezig zijn na een zwangerschap, een vroegere bloedtransfusie of van nature in uw bloed voorkomen.

  Landelijk datasysteem
  Als bij u antistoffen zijn aangetoond dan worden deze geregistreerd in een landelijk datasysteem (TRIX). Bij een volgende bloedtransfusie kan het transfusielaboratorium van het ziekenhuis waar u op dat moment in behandeling bent het landelijk datasysteem raadplegen. Dit gebeurt om (voor uw eigen veiligheid) na te gaan of er bij u afweerstoffen zijn gevonden en of er eerder een ernstige transfusiereactie is geweest. Op deze manier kunnen we geschikt bloed voor u uitzoeken. Bovendien krijgt u van het transfusielaboratorium een antistofkaartje thuisgestuurd. Dit kaartje moet u bij een volgende bloedtransfusie of eventuele zwangerschap altijd aan uw arts of verloskundige tonen.

  Meer informatie of bezwaar?
  Vraag uw arts om informatie en als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens worden opgeslagen in het landelijk datasysteem.

 • Plichten

  Plichten
  Naast de rechten die u hebt als patiënt, hebt u ook een aantal plichten. Wij verwachten van u:

  • het tonen van een erkend en geldig legitimatiebewijs
  • het meewerken aan onderzoeken en behandelingen zoals die met u zijn afgesproken
  • rekening houden met uw medepatiënten en begrip tonen voor hun situatie
  • het zorgdragen voor een financiële regeling, zoals een ziektekostenverzekering, die u in staat stelt de behandelings- en onderzoekskosten te betalen
  • het eerlijk en volledig informeren van uw zorgverlener over uw gezondheidstoestand en het stellen van vragen als u nadere informatie wenst.

  Daarnaast zijn er huisregels  voor patiënten en bezoekers om samen te zorgen  voor een veilige omgeving

 • Wilt u meer weten over uw rechten en plichten?

  Bezoek dan de afdeling Patiëntenservice

  Voor Heerlen, Brunssum of Kerkrade:
  U vindt de afdeling Patiëntenservice in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen, centrale hal, tussenverdieping, ruimte 48.
  Patiëntenservice is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 459 6300.

  Voor Sittard-Geleen of Echt:
  U vindt de afdeling Patiëntenservice in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, centrale hal, nabij Meldpunt West 05.
  Patiëntenservice is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 459 7603.
  Of mail naar: patientenservice@zuyderland.nl

  Wetteksten
  Voor meer informatie over uw rechten en plichten:
  WGBO ministerie VWS
  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  AVG