direct contact

Direct contact

Rechten en plichten

Rechten en plichten
Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de wet Klachtrecht en de wet Persoonsregistratie (Wbp). De belangrijkste onderdelen vindt u hieronder op een rij:

Recht op informatie
U hebt recht op volledige en duidelijke informatie over uw ziekte, de diagnose en de behandeling. Uw specialist en andere hulpverleners hebben de plicht om u te informeren over de gevolgen van de behandeling, de mogelijke risico’s, alternatieve behandelingsmogelijkheden, medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Zelfbeschikkingsrecht
Een behandeling of onderzoek vindt alleen plaats met uw toestemming. Goede voorlichting zorgt ervoor dat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Dit betekent niet dat we bij elke handeling uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. Kiest u – in overleg met uw specialist – voor een bepaalde ingreep of onderzoeksmethode, dan geeft u stilzwijgend toestemming voor de uitvoering van alle benodigde handelingen. In acute situaties mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming.

Medisch wetenschappelijk onderzoek
Uw specialist kan u vragen vrijwillig deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, zoals het testen van een nieuw geneesmiddel. Zowel mondeling als schriftelijk ontvangt u informatie over wat het onderzoek voor u kan betekenen en wat er allemaal bij komt kijken. Zonder opgaaf van redenen kunt u afzien van medewerking aan het onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor uw verdere behandeling.

Recht op inzage in uw dossier
Van iedere patiënt in het ziekenhuis houden wij een digitaal medisch dossier bij. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, samen met een hulpverlener. Ook is het mogelijk een kopie te krijgen van (een gedeelte) van uw dossier. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding. Voor meer informatie vindt u terug op de pagina: Aanvraag inzien eigen medische gegevens.

Recht op privacy/Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Op de eerste plaats heeft dit onderdeel betrekking op de ruimtelijke bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Als een onderzoek of behandeling plaatsvindt of de arts een gesprek met u voert, mogen hierbij niet ongevraagd ‘derden’ aanwezig zijn.
Uitsluitend met uw toestemming, mogen andere personen in dezelfde ruimte zijn. Ook moeten zorgverleners vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Binnen het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt om te kunnen garanderen dat dit ook gebeurt. Zo hebben bijvoorbeeld alle hulpverleners een geheimhoudingsplicht. Alle gemaakte afspraken zijn beschreven in de folder Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Recht op klachtbehandeling
Bent u onverhoopt ontevreden over de gang van zaken in het ziekenhuis, bespreek dit dan allereerst met de betrokkene(n). Misschien is er direct een oplossing of wordt een misverstand rechtgezet. Uw ervaring is zowel voor u als voor ons van belang. Uw klacht kunt u persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail indienen. Meer over het indienen van een klacht.

Recht op een second opinion
Soms moet u een ingrijpende beslissing nemen met betrekking tot uw behandeling. Of hebt u twijfels over de gestelde diagnose. In beide gevallen kan een second opinion (tweede mening) uitkomst bieden. Een andere specialist neemt de behandeling niet over, maar bekijkt uw medisch dossier en doet daarover een uitspraak. Deze uitspraak kan u ondersteunen bij het nemen van een beslissing. De kosten van een second opinion worden niet altijd vergoed. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekeraar.

Recht op euthanasie
Euthanasie is een complex onderwerp, maar wel bespreekbaar in het ziekenhuis. Voor euthanasie gelden wettelijke richtlijnen en zorgvuldigheidseisen. U kunt hierover vragen stellen aan uw arts of een folder halen bij Patiëntenservice.

Gegevens bloedtransfusie
Wanneer u een behandeling of ingreep ondergaat waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (bloedtransfusie), dan is hierover informatie beschikbaar bij uw arts. Ook beschikken wij over de folder Bloedtransfusie.

Het is belangrijk dat u bloed toegediend krijgt dat bij u ‘past’. Daarom nemen we vooraf bloed bij u af dat door het transfusielaboratorium getest wordt. Dit met als doel om uw bloedgroep vast te stellen en om de aanwezigheid van antistoffen te meten. Dit is nodig omdat sommige mensen afweerstoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed hebben, de zogenaamde antistoffen. Deze antistoffen kunnen aanwezig zijn na een zwangerschap, een vroegere bloedtransfusie of van nature in uw bloed voorkomen.

Landelijk datasysteem

Als bij u antistoffen zijn aangetoond dan worden deze geregistreerd in een landelijk datasysteem (TRIX). Bij een volgende bloedtransfusie kan het transfusielaboratorium van het ziekenhuis waar u op dat moment in behandeling bent het landelijk datasysteem raadplegen. Dit gebeurt om (voor uw eigen veiligheid) na te gaan of er bij u afweerstoffen zijn gevonden en of er eerder een ernstige transfusiereactie is geweest. Op deze manier kunnen we geschikt bloed voor u uitzoeken. Bovendien krijgt u van het transfusielaboratorium een antistofkaartje thuisgestuurd. Dit kaartje moet u bij een volgende bloedtransfusie of eventuele zwangerschap altijd aan uw arts of verloskundige tonen.

Bezwaar?
Vraag uw arts om informatie als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens worden opgeslagen in het landelijk datasysteem.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het landelijk datasysteem? Uw arts of het transfusielaboratorium geeft u graag meer informatie.

Plichten
Naast de rechten die u hebt als patiënt, hebt u ook een aantal plichten. Wij verwachten van u:

 • het tonen van een erkend en geldig legitimatiebewijs
 • het meewerken aan onderzoeken en behandelingen zoals die met u zijn afgesproken
 • rekening houden met uw medepatiënten en begrip tonen voor hun situatie
 • het zorgdragen voor een financiële regeling, zoals een ziektekostenverzekering, die u in staat stelt de behandelings- en onderzoekskosten te betalen
 • het stellen van vragen als u nadere informatie wenst.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten?
Bezoek dan de afdeling Patiëntenservice

 • Voor Heerlen, Brunssum of Kerkrade:
  U vindt de afdeling Patiëntenservice in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen, centrale hal, tussenverdieping, ruimte 48.
  Patiëntenservice is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 459 6300.
 • Voor Sittard-Geleen of Echt:
  U vindt de afdeling Patiëntenservice in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, centrale hal, nabij Meldpunt West 05.
  Patiëntenservice is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 459 7603.
 • Of mail naar: patientenservice@zuyderland.nl

Wetteksten
Voor meer informatie over uw rechten en plichten:
WGBO ministerie VWS
WBP