Ga naar hoofdinhoud

Aanvraag eigen medische gegevens

Van iedere patiënt wordt een medisch dossier aangelegd, waarin het verloop van de behandeling wordt beschreven.

In het medisch dossier houden behandelend artsen de gang van zaken rond een patiënt bij, zoals uitkomsten van onderzoeken, mogelijke behandeling en de voorlichting die aan de patiënt gegeven is. Ook worden brieven ván en náár de huisarts in het dossier bewaard.
In het ziekenhuis bestaat naast het medisch dossier ook een verpleegkundig dossier. In het verpleegkundig dossier houden de verpleegkundigen op de afdeling het verloop van de verpleging en verzorging bij.

Inzage of kopie

U heeft het recht om gegevens over uzelf in te zien en om een kopie van (gedeelten van) uw dossier te ontvangen.

Aanvragen

Voor een snelle en eenvoudige manier van het aanvragen van uw medische gegevens gaat u naar het patiëntportaal ‘MijnZuyderland.
‘MijnZuyderland’ geeft u tevens inzicht in uw gegevens zoals deze in Zuyderland Medisch Centrum geregistreerd zijn en kunt u (een gedeelte) van uw dossier in te zien.

Indien in het portaal onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, gaat u in het portaal naar het tabblad ‘Formulieren’ voor een aanvraag patiëntdossier.

 

Een verzoek tot inzage en kopie kunt u eventueel ook schriftelijk aanvragen bij Patiëntenservice, let op; dit heeft een langere verwerkingstijd dan een aanvraag via het patiëntportaal. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden of aanvragen via een van onderstaande telefoonnummers.
U dient het formulier uit te printen, in te vullen en met de hand te ondertekenen.
Heeft u op het aanvraagformulier gekozen voor digitaal ontvangen per email dan dient u zich te legitimeren bij het aanvragen. U dient de legitimatie bij uw aanvraag  toe te voegen.

Heeft u op het aanvraagformulier gekozen om uw dossier op papier op te halen of voor medische beelden op cd-rom, dan dient u zich te legitimeren bij het afhalen van het dossier. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u dan e-mailen, afgeven in het ziekenhuis of opsturen.

Contactgegevens:

Zuyderland Medisch Centrum
t.a.v. Patiëntenservice
Antwoordnummer 27
6130 WB Sittard-Geleen

Afdeling Patiëntenservice locatie Sittard-Geleen
Centrale hal, nabij balie West 05
088-4597603
patientenservicebureau@zuyderland.nl

Afdeling Patiëntenservice locatie Heerlen
Ruimte 48, tussenverdieping
088-4596300
patientenservice@zuyderland.nl

Machtiging
Indien u een dossier namens of van iemand anders opvraagt en/of de kopieën ophaalt, dan dient u de machtiging op de achterkant van het formulier in te vullen samen met de patiënt. Ook dient u aan te geven wat uw relatie met de patiënt is.

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier zonder toestemming van het kind. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tussen 12-16 jaar oud, hebben recht op inzage met toestemming van het kind zelf. Kinderen ouder dan 16 jaar beslissen geheel zelf over inzage. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers hebben alleen recht op inzage in gegevens als het kind hen daartoe schriftelijk machtigt.

Dossiers van patiënten die zelf wilsonbekwaam zijn kunnen worden opgevraagd door diens curator of mentor, middels een gerechtelijk bevel te overleggen, een schriftelijke machtiging van de patiënt.

Overleden patiënt
Familie van een overleden patiënt heeft in principe geen inzagerecht. Of inzage bij een en aanmerkelijk en rechtmatig belang wordt verstrekt, is ter beoordeling van de betrokken behandelend artsen.
Bij het invullen van het aanvraagformulier wordt in dit geval alleen de handtekening van de aanvrager (gemachtigde) verlangd. Daarnaast is een motivatie van de reden van opvragen vereist. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden of aanvragen via een van bovenstaande telefoonnummers.

Verzoek om vernietiging of wijziging van gegevens
De medische en verpleegkundige dossiers worden tenminste 15 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. U kunt echter een verzoek indienen om (delen van) uw dossier eerder te laten vernietigen of om onderdelen te wijzigen. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden of aanvragen via een van bovenstaande telefoonnummers.

Aanvraagformulieren (u dient het formulier uit te printen, in te vullen en met de hand te ondertekenen).