direct contact

Direct contact

Geestelijke Gezondheidszorg

Op de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan cliënten in alle leeftijdsgroepen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. GGz biedt zorg op alle locaties van Zuyderland. De vorm van zorg kan echter per locatie verschillen.

 • Contact

  Op de locaties Heerlen, Brunssum en Kerkrade biedt Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) aan. De GGz zorg op deze locaties wordt gekenmerkt door het samengaan van psychische en lichamelijke aandoeningen. Op onze Zuyderland-locatie in Heerlen, etage 7, balie 7.10, beschikken wij over een Medische Psychiatrische Unit (MPU) waar mensen met een combinatie van psychische en lichamelijke problemen terecht kunnen voor een opname

  U kunt alleen op afspraak terecht op de afdeling Psychologie & Psychiatrie. U kunt hiervoor bellen met  045 – 576 6490. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur .

  Locatie
  Hebt u een afspraak? U kunt zich voor uw afspraak melden op de etage 3, balie 3.10
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 045 – 576 6490

  Routebeschrijving
  Contact opnemen is mogelijk op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur (ook voor Maatschappelijk werk).

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen.
  Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 088 – 459 93 93 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener.
  Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, brengen wij de kosten hiervoor bij u in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 • Algemene informatie

 • Doelgroepen

  Patiënten die kampen met ernstige klachten en waarbij sprake is van een combinatie van lichamelijke en psychische stoornissen.

 • Verwijzing

  Om gebruik te kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg, hebt u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. In alle gevallen is uw huisarts een erkend verwijzer. Wie behalve uw huisarts ook nog een erkend verwijzer is, staat in de polis van uw zorgverzekering. Dit kan per polis verschillen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat huisartsen, alle andere medisch specialisten, jeugdartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook erkend verwijzer zijn. U kunt zich niet zelf aanmelden.

  De triagist of spreekuurhouder beoordeelt of de verwijzing past bij het aanbod van Zuyderland GGz. Deze person neemt contact op met de verwijzer als er nog vragen zijn of als de door de verwijzer aangeleverde informatie nog niet volledig is. Vooral de behandelgeschiedenis is erg belangrijk om te kunnen kiezen bij welk zorgprogramma het intakegesprek het beste kan plaatsvinden.

  Kind & Adolescent 
  Bij meervoudige, complexe problemen in het ontwikkelingsverloop melden de jongere, het kind of de ouders zich meestal bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Daar wordt door verschillende deskundigen gekeken of een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg nodig is en helpend kan zijn. Met deze indicatie kunt u bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Ook is het mogelijk dat de huisarts of kinderarts rechtstreeks doorverwijst naar Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg. Bij twijfel of vragen over een aanmelding kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder met de vraag of en hoe u met de vraag rond uw kind bij ons terecht kunt.

  Belangrijk:
  Na de aanmelding sturen wij u informatie en vragenlijsten op. Op deze manier kunnen wij al een beeld van de situatie en van de hulpvraag vormen. Het is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) met een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de zorg voor uw kind. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

  Zuyderland GGz heeft geen behandelaanbod voor primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en cliënten met een verstandelijke beperking. Op deze terreinen werken wij, bij dubbele diagnose, wel met de betreffende ketenpartners samen.

  Verwijzing naar Generalistische Basis GGz
  Als uw huisarts of andere arts u verwijst naar de Generalistische Basis GGz, dan bekijkt de hulpverlener die de aanmeldingen beoordeelt – dit noemen we ook wel een triagist – op basis van uw klachten welke intake het beste kan plaatsvinden. Hierbij letten we onder meer op de ernst en duur van de klachten. Ook beoordelen we de kans op verdere bedreiging van uw gezondheid.

  Afhankelijk van de tijd die de hulpverlener mag besteden aan de behandeling van uw klacht of aandoening, de hoeveelheid psychodiagnostiek die nodig is om uw klacht in beeld te brengen en de mate waarin andere discipline(s) betrokken moeten worden bij uw behandeling, bekijken we welke zorg voor u geschikt is.

  Verwijzing naar Specialistische GGz
  Is er sprake van meer complexe psychische of psychiatrische problematiek wordt u verwezen naar de afdeling Specialistische GGz.

 • Behandeling

  Kind en Adolescent 
  Ambulante behandeling
  In veel gevallen kunnen wij kinderen of jeugdigen ambulant behandelen. Dat betekent dat de gesprekken en/of andere vormen van behandeling plaatsvinden bij Zuyderland GGz en/of deels in de thuissituatie.

  Volwassenen
  Als u met een behandeling start, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ambulante behandeling: hierbij vinden er gesprekken plaats bij u thuis of in het gebouw van Zuyderland GGz in Heerlen, Brunssum of Kerkrade.
  • Deeltijdbehandeling: dit is een psychiatrische voorziening die cliënten van 18 jaar en ouder meerdere dagdelen per week een pakket behandelactiviteiten aanbiedt. Er zijn veel verschillende behandelingen die passen binnen een deeltijdbehandeling. Te denken valt onder meer aan bewegingstherapie, creatieve therapie, groepsgesprekken of arbeidstraining.
  • Behandeling in de kliniek: de Medische Psychiatrisch Unit (MPU) van Zuyderland in Heerlen verricht psychiatrische opnamen van patiënten die kampen met ernstige klachten en waarbij sprake is van een combinatie van lichamelijke en psychische stoornissen. In de kliniek werken multidisciplinaire teams. Hierin zitten onder meer psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, ervaringsdeskundigen en activiteitenbegeleiders die u de zorg en begeleiding bieden die u nodig hebt.
 • Kwaliteitsstatuut

  In het kwaliteitsstatuut is vastgelegd hoe GGZ-aanbieders gepaste zorg leveren. Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze norm is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken van het veld. U ziet hier twee kwaliteitsstatuten. Per 1 januari 2017 fuseren beiden GGZ-gedeelten van Zuyderland met elkaar wat betekent dat de beide statuten samengevoegd worden.

 • Contact

  Voor het maken van uw eerste afspraak hebt u een verwijzing nodig.

  Wilt u een nieuwe afspraak maken op onze afdeling GGz of bent u verhinderd? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
  U kunt hiervoor bellen met 088 – 459 9393.
  Dit kan op werkdagen van 08.00- 17.00 uur.

  Locatie
  Hebt u een afspraak? Meld u zich dan bij Meldpunt West 07.
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9393

  Routebeschrijving

   

  Deeltijd (dagbehandeling) volwassenen
  Open van 08.15 uur tot 16.30 uur. Alleen op afspraak. Bij binnenkomst meld u zich bij Meldpunt West 07.

  Locatie Deeltijdbehandeling Ouderen
  Gelderhof 2
  6136 CC Sittard
  Tel: 046 – 458 8011

  Kliniek (opname)
  Bezoektijden op werkdagen van 18.45 uur tot 20.00 uur (in het weekend ook van 14.00 uur tot 15.00 uur). Bezoekers hoeven geen afspraak te maken. Bij binnenkomst wel graag melden bij de receptie van de kliniek.

  Gesloten afdeling:
  Bezoektijden elke dag van 13.00 – 15.00 uur en van 18.00 – 21.00 uur. Bezoekers hoeven geen afspraak te maken. Bij binnenkomst wel graag melden bij de receptie van de kliniek.

  Locatie Stationsstraat: Hostel & Inloop
  Hostel Woonhuis: Stationsstraat 20, 6131 AZ Sittard
  Hostel Inloop: Stationsstraat 18, 6131 AZ Sittard
  Tel: 088 – 459 4040

  Openingstijden
  Bezoekers hoeven geen afspraak te maken. Bij binnenkomst meld je je bij de dienstdoende hulpverlener.
  Na 22.00 uur wordt bezoekers gevraagd het pand te verlaten.

  Locatie Het Karwei
  Het Karwei (hoofdlocatie dagactiviteiten)
  Kastelenweg 1-3, 6136 BK Sittard
  Tel: 046 – 451 8914

  Openingstijden

  • Maandag open van 12.00 tot 16.30 uur.
  • Dinsdag tot en met vrijdag open van 08.30 tot 16.30 uur.
  • Alleen op afspraak.
  • Bij binnenkomst melden bij de dienstdoende hulpverlener.

  Locatie: Arbeidscentrum
  Millenerweg 8, 6136 KW Sittard
  Tel: 046 – 458 2789
  Kloosterstraat 42B, 6162 XC Geleen
  Tel: 046 – 475 5351

  Locatie kinderpsychiatrische dagbehandeling
  Het Drakennest en Het Vossenhol
  Munnikstraat 10
  6123 AR Holtum
  Tel: 046 – 485 5088

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen.

  Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 088 – 459 93 93 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener.

  Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, brengen wij de kosten bij u in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 • Dagactiviteit en deeltijdbehandeling

  Op de locatie Sittard-Geleen biedt Zuyderland algemene geestelijke Gezondheidszorg (GGz) aan, zowel ambulant, deeltijdbehandeling en opnameafdelingen. Op locatie is er nog het dagactiviteitencentrum het Karwei  en de deeltijdbehandeling voor kinderen (De Triangel) en de deeltijdbehandeling voor Ouderen.

  • het Karwei 046-4518914
  • Deeltijdbehandeling Ouderen
  • Triangel deeltijdbehandeling Kinderen
 • Algemene informatie

 • Doelgroepen

  Kind en Adolescent
  Er zijn veel problemen waar kinderen en adolescenten gelukkig zelf uit komen. Soms met hulp van ouders en naasten uit de omgeving. Er zijn ook problemen waar specialistische hulp bij nodig is. Bij de afdeling Kinderen en Adolescenten van Zuyderland GGZ staat een groot team van deskundigen klaar voor kinderen, adolescenten en hun naasten! Maak er gebruik van als het nodig is!

  Volwassenen
  Soms ontstaan na een lastige periode in uw leven psychische klachten zoals somberheid, angsten of spanningsklachten. Dit kan uw functioneren beïnvloeden op meerdere levensgebieden. Zoals in uw gezin/familie, op uw werk en binnen uw andere sociale contacten en bezigheden. Volwassenenzorg is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met psychiatrische problematiek.

  Ouderen
  Sommige ouderen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, vergeetachtigheid of verwardheid. Cliënten die bij ouderenzorg worden aangemeld, zijn cliënten van 65 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek of cliënten met geheugenproblemen (als gevolg van het ouder worden).

 • Verwijzing

  Om gebruik te kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg, hebt u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. In alle gevallen is uw huisarts een erkend verwijzer. Wie behalve uw huisarts ook nog een erkend verwijzer is, staat in de polis van uw zorgverzekering. Dit kan per polis verschillen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat huisartsen, alle andere medisch specialisten, jeugdartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook erkend verwijzer zijn. U kunt zich niet zelf aanmelden.

  De triagist of spreekuurhouder beoordeelt of de verwijzing past bij het aanbod van Zuyderland GGz. Deze person neemt contact op met de verwijzer als er nog vragen zijn of als de door de verwijzer aangeleverde informatie nog niet volledig is. Vooral de behandelgeschiedenis is erg belangrijk om te kunnen kiezen bij welk zorgprogramma het intakegesprek het beste kan plaatsvinden.

  Kind & Adolescent 
  Bij meervoudige, complexe problemen in het ontwikkelingsverloop melden de jongere, het kind of de ouders zich meestal bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Daar wordt door verschillende deskundigen gekeken of een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg nodig is en helpend kan zijn. Met deze indicatie kunt u bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Ook is het mogelijk dat de huisarts of kinderarts rechtstreeks doorverwijst naar Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg. Bij twijfel of vragen over een aanmelding kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder met de vraag of en hoe u met de vraag rond uw kind bij ons terecht kunt.

  Belangrijk:
  Na de aanmelding sturen wij u informatie en vragenlijsten op. Op deze manier kunnen wij al een beeld van de situatie en van de hulpvraag vormen. Het is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) met een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de zorg voor uw kind. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

  Zuyderland GGz heeft geen behandelaanbod voor primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en cliënten met een verstandelijke beperking. Op deze terreinen werken wij, bij dubbele diagnose, wel met de betreffende ketenpartners samen.

  Verwijzing naar Generalistische Basis GGz
  Als uw huisarts of andere arts u verwijst naar de Generalistische Basis GGz, dan bekijkt de hulpverlener die de aanmeldingen beoordeelt – dit noemen we ook wel een triagist – op basis van uw klachten welke intake het beste kan plaatsvinden. Hierbij letten we onder meer op de ernst en duur van de klachten. Ook beoordelen we de kans op verdere bedreiging van uw gezondheid.

  Afhankelijk van de tijd die de hulpverlener mag besteden aan de behandeling van uw klacht of aandoening, de hoeveelheid psychodiagnostiek die nodig is om uw klacht in beeld te brengen en de mate waarin andere discipline(s) betrokken moeten worden bij uw behandeling, bekijken we welke zorg voor u geschikt is.

  Verwijzing naar Specialistische GGz
  Is er sprake van meer complexe psychische of psychiatrische problematiek wordt u verwezen naar de afdeling Specialistische GGz.

 • Behandeling

  Kind en Adolescent 
  Ambulante behandeling
  In veel gevallen kunnen wij kinderen of jeugdigen ambulant behandelen. Dat betekent dat de gesprekken en/of andere vormen van behandeling plaatsvinden bij Zuyderland GGz en/of deels in de thuissituatie.

  Volwassenen
  Als u met een behandeling start, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ambulante behandeling: hierbij vinden er gesprekken plaats bij u thuis of in het gebouw van Zuyderland GGz in Heerlen, Brunssum of Kerkrade.
  • Deeltijdbehandeling: dit is een psychiatrische voorziening die cliënten van 18 jaar en ouder meerdere dagdelen per week een pakket behandelactiviteiten aanbiedt. Er zijn veel verschillende behandelingen die passen binnen een deeltijdbehandeling. Te denken valt onder meer aan bewegingstherapie, creatieve therapie, groepsgesprekken of arbeidstraining.
  • Dagactiviteitencentrum het Karwei helpt mensen met psycho-sociale en/of psychiatrische problemen hun leven actief in te vullen. DAC het Karwei helpt hen om hun leven weer op de rit te krijgen en in balans te brengen of te houden.

  Zowel voor  alleen gespreksbehandeling maar ook voor deeltijdbehandeling of opname in de kliniek werken we met multidisciplinaire teams. Hierin zitten onder meer psychologen, psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, ervaringsdeskundigen en activiteitenbegeleiders die u de zorg en begeleiding bieden die u nodig hebt.

 • Kwaliteitsstatuut

  In het kwaliteitsstatuut is vastgelegd hoe GGZ-aanbieders gepaste zorg leveren. Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze norm is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken van het veld. U ziet hier twee kwaliteitsstatuten. Per 1 januari 2017 fuseren beiden GGZ-gedeelten van Zuyderland met elkaar wat betekent dat de beide statuten samengevoegd worden.

 • Contact

  Op de locaties Heerlen, Brunssum en Kerkrade biedt Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) aan. De GGz zorg op deze locaties wordt gekenmerkt door het samengaan van psychische en lichamelijke aandoeningen.

  U kunt alleen op afspraak terecht op de afdeling Psychologie & Psychiatrie.
  U kunt hiervoor bellen met 045 – 576 6490
  Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

  Locatie Brunssum
  U kunt alleen op afspraak terecht op de afdeling Psychologie & Psychiatrie.

  Routebeschrijving
  U kunt hiervoor bellen met 045 – 527 9461
  Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar op dinsdagmiddag; de overige werkdagen via het telefoonnummer van Heerlen.
  Hebt u een afspraak? U kunt voor uw afspraak terecht op etage 3, balie 3.01.

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen.
  Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 045 – 576 6490 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener. Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, kunnen wij de kosten hiervoor bij u in rekening brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 • Algemene informatie

 • Doelgroepen

  Patiënten die kampen met ernstige klachten en waarbij sprake is van een combinatie van lichamelijke en psychische stoornissen.

 • Verwijzing

  Om gebruik te kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg, hebt u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. In alle gevallen is uw huisarts een erkend verwijzer. Wie behalve uw huisarts ook nog een erkend verwijzer is, staat in de polis van uw zorgverzekering. Dit kan per polis verschillen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat huisartsen, alle andere medisch specialisten, jeugdartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook erkend verwijzer zijn. U kunt zich niet zelf aanmelden.

  De triagist of spreekuurhouder beoordeelt of de verwijzing past bij het aanbod van Zuyderland GGz. Deze person neemt contact op met de verwijzer als er nog vragen zijn of als de door de verwijzer aangeleverde informatie nog niet volledig is. Vooral de behandelgeschiedenis is erg belangrijk om te kunnen kiezen bij welk zorgprogramma het intakegesprek het beste kan plaatsvinden.

  Kind & Adolescent 
  Bij meervoudige, complexe problemen in het ontwikkelingsverloop melden de jongere, het kind of de ouders zich meestal bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Daar wordt door verschillende deskundigen gekeken of een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg nodig is en helpend kan zijn. Met deze indicatie kunt u bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Ook is het mogelijk dat de huisarts of kinderarts rechtstreeks doorverwijst naar Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg. Bij twijfel of vragen over een aanmelding kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder met de vraag of en hoe u met de vraag rond uw kind bij ons terecht kunt.

  Belangrijk:
  Na de aanmelding sturen wij u informatie en vragenlijsten op. Op deze manier kunnen wij al een beeld van de situatie en van de hulpvraag vormen. Het is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) met een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de zorg voor uw kind. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

  Zuyderland GGz heeft geen behandelaanbod voor primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en cliënten met een verstandelijke beperking. Op deze terreinen werken wij, bij dubbele diagnose, wel met de betreffende ketenpartners samen.

  Verwijzing naar Generalistische Basis GGz
  Als uw huisarts of andere arts u verwijst naar de Generalistische Basis GGz, dan bekijkt de hulpverlener die de aanmeldingen beoordeelt – dit noemen we ook wel een triagist – op basis van uw klachten welke intake het beste kan plaatsvinden. Hierbij letten we onder meer op de ernst en duur van de klachten. Ook beoordelen we de kans op verdere bedreiging van uw gezondheid.

  Afhankelijk van de tijd die de hulpverlener mag besteden aan de behandeling van uw klacht of aandoening, de hoeveelheid psychodiagnostiek die nodig is om uw klacht in beeld te brengen en de mate waarin andere discipline(s) betrokken moeten worden bij uw behandeling, bekijken we welke zorg voor u geschikt is.

  Verwijzing naar Specialistische GGz
  Is er sprake van meer complexe psychische of psychiatrische problematiek wordt u verwezen naar de afdeling Specialistische GGz.

 • Behandeling

  Kind en Adolescent 
  Ambulante behandeling
  In veel gevallen kunnen wij kinderen of jeugdigen ambulant behandelen. Dat betekent dat de gesprekken en/of andere vormen van behandeling plaatsvinden bij Zuyderland GGz en/of deels in de thuissituatie.

  Volwassenen
  Als u met een behandeling start, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ambulante behandeling: hierbij vinden er gesprekken plaats bij u thuis of in het gebouw van Zuyderland GGz in Heerlen, Brunssum of Kerkrade.
  • Deeltijdbehandeling: dit is een psychiatrische voorziening die cliënten van 18 jaar en ouder meerdere dagdelen per week een pakket behandelactiviteiten aanbiedt. Er zijn veel verschillende behandelingen die passen binnen een deeltijdbehandeling. Te denken valt onder meer aan bewegingstherapie, creatieve therapie, groepsgesprekken of arbeidstraining.
  • Behandeling in de kliniek: de Medische Psychiatrisch Unit (MPU) van Zuyderland in Heerlen verricht psychiatrische opnamen van patiënten die kampen met ernstige klachten en waarbij sprake is van een combinatie van lichamelijke en psychische stoornissen. In de kliniek werken multidisciplinaire teams. Hierin zitten onder meer psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, ervaringsdeskundigen en activiteitenbegeleiders die u de zorg en begeleiding bieden die u nodig hebt.
 • Kwaliteitsstatuut

  In het kwaliteitsstatuut is vastgelegd hoe GGZ-aanbieders gepaste zorg leveren. Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze norm is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken van het veld. U ziet hier twee kwaliteitsstatuten. Per 1 januari 2017 fuseren beiden GGZ-gedeelten van Zuyderland met elkaar wat betekent dat de beide statuten samengevoegd worden.

 • Contact

  Op de locaties Heerlen, Brunssum en Kerkrade biedt Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) aan. De GGz zorg op deze locaties wordt gekenmerkt door het samengaan van psychische en lichamelijke aandoeningen.

  U kunt alleen op afspraak terecht op de afdeling Psychologie & Psychiatrie.
  U kunt hiervoor bellen met 045 – 576 6490
  Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur

  Locatie Kerkrade
  U kunt alleen op afspraak terecht op de afdeling Psychiatrie.
  U kunt hiervoor bellen met 045 – 545 0369
  Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.30 uur.
  Hebt u een afspraak? U kunt zich voor uw afspraak melden op de etage 3, afdeling Psychiatrie.

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen.
  Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 045 – 576 6490 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener.
  Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, kunnen wij de kosten hiervoor bij u in rekening brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Kerkrade
  Wijngracht 45
  6461 AL Kerkrade
  Tel: 045 – 545 0369 (etage 3)
  Tel: 045 – 545 0278 (etage 4)

  Routebeschrijving

 • Algemene informatie

 • Doelgroepen

  Patiënten die kampen met ernstige klachten en waarbij sprake is van een combinatie van lichamelijke en psychische stoornissen.

 • Verwijzing

  Om gebruik te kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg, hebt u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. In alle gevallen is uw huisarts een erkend verwijzer. Wie behalve uw huisarts ook nog een erkend verwijzer is, staat in de polis van uw zorgverzekering. Dit kan per polis verschillen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat huisartsen, alle andere medisch specialisten, jeugdartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook erkend verwijzer zijn. U kunt zich niet zelf aanmelden.

  De triagist of spreekuurhouder beoordeelt of de verwijzing past bij het aanbod van Zuyderland GGz. Deze person neemt contact op met de verwijzer als er nog vragen zijn of als de door de verwijzer aangeleverde informatie nog niet volledig is. Vooral de behandelgeschiedenis is erg belangrijk om te kunnen kiezen bij welk zorgprogramma het intakegesprek het beste kan plaatsvinden.

  Kind & Adolescent 
  Bij meervoudige, complexe problemen in het ontwikkelingsverloop melden de jongere, het kind of de ouders zich meestal bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Daar wordt door verschillende deskundigen gekeken of een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg nodig is en helpend kan zijn. Met deze indicatie kunt u bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Ook is het mogelijk dat de huisarts of kinderarts rechtstreeks doorverwijst naar Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg. Bij twijfel of vragen over een aanmelding kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder met de vraag of en hoe u met de vraag rond uw kind bij ons terecht kunt.

  Belangrijk:
  Na de aanmelding sturen wij u informatie en vragenlijsten op. Op deze manier kunnen wij al een beeld van de situatie en van de hulpvraag vormen. Het is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) met een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de zorg voor uw kind. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

  Zuyderland GGz heeft geen behandelaanbod voor primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en cliënten met een verstandelijke beperking. Op deze terreinen werken wij, bij dubbele diagnose, wel met de betreffende ketenpartners samen.

  Verwijzing naar Generalistische Basis GGz
  Als uw huisarts of andere arts u verwijst naar de Generalistische Basis GGz, dan bekijkt de hulpverlener die de aanmeldingen beoordeelt – dit noemen we ook wel een triagist – op basis van uw klachten welke intake het beste kan plaatsvinden. Hierbij letten we onder meer op de ernst en duur van de klachten. Ook beoordelen we de kans op verdere bedreiging van uw gezondheid.

  Afhankelijk van de tijd die de hulpverlener mag besteden aan de behandeling van uw klacht of aandoening, de hoeveelheid psychodiagnostiek die nodig is om uw klacht in beeld te brengen en de mate waarin andere discipline(s) betrokken moeten worden bij uw behandeling, bekijken we welke zorg voor u geschikt is.

  Verwijzing naar Specialistische GGz
  Is er sprake van meer complexe psychische of psychiatrische problematiek wordt u verwezen naar de afdeling Specialistische GGz.

 • Behandeling

  Kind en Adolescent 
  Ambulante behandeling
  In veel gevallen kunnen wij kinderen of jeugdigen ambulant behandelen. Dat betekent dat de gesprekken en/of andere vormen van behandeling plaatsvinden bij Zuyderland GGz en/of deels in de thuissituatie.

  Volwassenen
  Als u met een behandeling start, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ambulante behandeling: hierbij vinden er gesprekken plaats bij u thuis of in het gebouw van Zuyderland GGz in Heerlen, Brunssum of Kerkrade.
  • Deeltijdbehandeling: dit is een psychiatrische voorziening die cliënten van 18 jaar en ouder meerdere dagdelen per week een pakket behandelactiviteiten aanbiedt. Er zijn veel verschillende behandelingen die passen binnen een deeltijdbehandeling. Te denken valt onder meer aan bewegingstherapie, creatieve therapie, groepsgesprekken of arbeidstraining.
  • Behandeling in de kliniek: de Medische Psychiatrisch Unit (MPU) van Zuyderland in Heerlen verricht psychiatrische opnamen van patiënten die kampen met ernstige klachten en waarbij sprake is van een combinatie van lichamelijke en psychische stoornissen. In de kliniek werken multidisciplinaire teams. Hierin zitten onder meer psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, ervaringsdeskundigen en activiteitenbegeleiders die u de zorg en begeleiding bieden die u nodig hebt.
 • Kwaliteitsstatuut

  In het kwaliteitsstatuut is vastgelegd hoe GGZ-aanbieders gepaste zorg leveren. Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze norm is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken van het veld. U ziet hier twee kwaliteitsstatuten. Per 1 januari 2017 fuseren beiden GGZ-gedeelten van Zuyderland met elkaar wat betekent dat de beide statuten samengevoegd worden.