Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland en regio goed voorbereid op griepgolf

21 dec 2018

Zuyderland is goed voorbereid op de griepgolf door de focus te richten op het zo vroeg mogelijk voorkomen van ziekenhuisopnames zonder dat zorg verplaatst of uitgesteld wordt. Met de ketenpartners zijn afspraken gemaakt over efficiënte zorg op de juiste plek, door de juiste professional.

Zuyderland verwacht het aantal onnodige opnames tijdens een griepgolf op de SEH te voorkomen door een goede processturing, inclusief bijvoorbeeld de indicatiestelling. Voor alle partners is duidelijk wat er mogelijk is en hoe zij moeten handelen. De nadruk ligt in eerste instantie op patiënten met COPD, dementie en hartfalen, maar indien nodig ook op vragen vanuit andere ziektebeelden.

Extra ELV bedden
Wezenlijke onderdelen van het plan zijn de extra eerstelijnsverblijfbedden (ELV), uitbreiding van en intensievere  inzet van mobiele wijkteams acute zorg en transitieverpleegkundigen. Alle care-partners hebben zich verbonden aan het inzetten van meer capaciteit ELV tijdens de winterpiekmaanden.

Daarnaast breiden de beide HAP/SEH ziekenhuislocaties, de wijkteams acute zorg uit met een breder takenpakket. Verpleegkundigen van de acute wijkteams verlenen tijdens ANW uren (avond-, nacht- en weekenddiensten) ondersteuning, signalering en rijden uit om problemen op te lossen maar doen óók screening en diagnostiek in de vorm van het meten van waarden.

De triage op de HAP bepaalt of het wijkteam acute zorg wordt ingezet. Daarnaast intensiveert Zuyderland de doorstroombevorderende inzet van transitieverpleegkundigen binnen het ziekenhuis om in een zo vroeg mogelijk stadium tijdens de ziekenhuisopname de zorg zo thuis mogelijk te regelen met zorg op maat arrangementen.

Glana
In zorgcentrum Glana in Geleen is afgelopen maand een leegstaande afdeling ‘omgebouwd’ om een uitbreiding van extra eerstelijnsverblijf (ELV) bedden te realiseren. Het gaat daarbij om ouderen in een kwetsbare positie die tijdelijk en acuut 24/7 intensieve zorg nodig hebben, maar waarvoor een ziekenhuis- of verpleeghuisopname niet nodig is. Medisch noodzakelijk en kortdurend in een intramurale locatie van een zorginstelling.

Extra beddencapaciteit
Het Verpleegcentrum van Zuyderland heeft daarnaast de komende winterperiode extra beddencapaciteit voor een eventuele verhoogde toestroom van patiënten vanaf het moment dat de griepperiode is te verwachten. Om daarop tijdig en adequaat te kunnen inspelen, volgt het Verpleegcentrum nauwlettend de ontwikkelingen onder meer via de RIVM-site. Voorts is er wekelijks een capaciteitsoverleg om extra beddencapaciteit te bespreken.